KRAFTFULL PRO­PA­GAN­DA

Kalla kriget - - Ursprung -

Ryss­lands ”stål­man” var en mäs­ta­re när det gäl­ler pro­pa­gan­da och fram­ställ­de sig själv som na­tio­nens hjäl­te.

När Sta­lin fyll­de 50 i de­cem­ber 1929 vi­sa­des vid ett över­då­digt fi­ran­de en mes­si­as­lik­nan­de per­son fram för det rys­ka fol­ket; den be­und­ra­de Le­nins va­pen­bro­der och hans öd­mju­ke an­häng­a­re. Det här markerade bör­jan på per­son­kul­ten kring Sta­lin. Den skul­le föl­ja ho­nom fram till hans död och än­nu läng­re. Ge­nom pro­pa­gan­da skrevs den rys­ka histo­ri­en om. Sta­lin, in­te Trotskij, ha­de tjänstg jort som Le­nins andre­be­fäl un­der ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen och han väx­te in­te bara and­li­gen ut­an även fy­siskt när hans le­ka­men på mo­des­ta 162 cen­ti­me­ter för­vand­la­des till över 183 cen­ti­me­ter i de sto­ra sta­ty­er som bygg­des till hans av­bild. Sta­lin var ing­en grym och hän­syns­lös ty­rann; han var en kär­leks­full och stark fa­ders­fi­gur. Fra­sen ”Tack kä­re kam­rat Sta­lin, för en lyck­lig barn­dom!” fanns på al­la sko­lor och för­sko­lor och bar­nen fick skan­de­ra fra­sen vid fes­ti­va­ler. Ti­teln ”Fa­der” var stu­len från de präs­ter han ren­sat ut ur sitt land och as­so­ci­e­ra­des en­dast med Sta­lin. Och det var den här ”Fa­der Sta­lin” som fol­ket be­und­ra­de, li­ta­de på och hyl­la­de, sam­ti­digt som den rik­ti­ge man­nen g jor­de så att mil­jon­tals av de­ras fa­mil­je­med­lem­mar och vän­ner dog.

DET HÄR MARKERADE BÖR­JAN PÅ KULTEN KRING STA­LIN. DEN SKUL­LE FÖL­JA HO­NOM TILL HANS

DÖD OCH ÄN­NU LANGRE.

Tex­ten på af­fi­schen be­ty­der: ”Tack kä­re Sta­lin, för en lyck­lig barn­dom!” Af­fi­scher som de här ska­pa­des för att por­trät­te­ra Sta­lin som en kär­leks­full, stark fa­ders­fi­gur där den sov­je­tis­ka be­folk­ning­en var hans barn. Det gjor­de i sin tur att...

Tex­ten sä­ger: ”Länge le­ve 25-års­min­net av le­ni­nist­stali­nis­tis­ka Komso­mol”. Komso­mol var kom­mu­nist­par­ti­ets ung­doms­för­bund och af­fi­schen upp­ma­na­de unga att gå med ge­nom att vi­sa upp en stark, enad styr­ka be­stå­en­de av Sta­lin och Lenin. När de unga...

Af­fi­schen upp­ma­nar män­ni­skor att ”Ar­be­ta väl – så får du en god ve­teskörd!” Af­fi­scher som den här an­vän­des för att en­tu­si­as­me­ra jord­bru­ka­re för att de skul­le re­ha­bi­li­te­ra lan­det ef­ter and­ra världs­kri­gets härj­ning­ar. Il­lust­ra­tio­ner­na vi­sar upp...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.