KOM­MIT­TÉN FÖR OAMERIKANSKA AKTIVITETER

Kalla kriget - - Ursprung -

För all­män­he­ten i USA var räds­lan för kom­mu­nis­men ing­et nytt vid kal­la kri­gets in­led­ning.

Kom­mit­tén för oamerikanska aktiviteter (HUAC) bil­da­des 1938. Dess upp­drag var att un­der­sö­ka per­so­ner in­om so­ci­e­te­ten som var po­ten­ti­el­la för­rä­da­re och il­lo­ja­la mot re­ge­ring­en.

Utred­ning­ar av­slogs i all­män­het un­der Roo­se­vel­tad­mi­nist­ra­tio­nen. Men kal­la kri­gets upp­komst gav HUAC nytt liv och gav kon­gres­sen makt att kal­la vitt­nen och an­kla­ga in­di­vi­der för lag­trots. HUAC in­led­de en se­rie för­hör 1947 där hund­ra­tals män­ni­skor var in­blan­da­de. Många vitt­nen stämp­la­des som ”rö­da” när de var de­fen­si­va el­ler in­te sam­ar­be­ta­de vid för­hö­ren. Film­in­du­strin drab­ba­des hårt. Mer än 500 per­so­ner svart­lista­des, hind­ra­des från att ut­ö­va sitt ar­be­te på grund av på­ståd­da väns­ter­sym­pa­ti­er.

Se­na­tor Jo­seph McCart­hy red på 50-ta­lets an­ti­kom­mu­nis­tis­ka våg och bygg­de ut HUAC-mo­del­len till att även om­fat­ta stats­an­ställ­da. Den ame­ri­kans­ka senaten rik­ta­de så små­ning­om kri­tik mot McCart­hy.

Skå­de­spe­la­ren och film­stjär­nan Ga­ry Coo­per, vitt­nar in­för kom­mit­tén för oamerikanska aktiviteter hös­ten 1947.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.