VIK­TI­GA ÖGON­BLICK

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

1925

Träf­far Ka­gano­vitj

När Chrusjtjov träf­fa­de La­zar Mo­i­se­je­vitj Ka­gano­vitj 1925 för­änd­ra­de det den unge rys­sens liv. Ka­gano­vitj var en av Stal­ins när­mas­te med­ar­be­ta­re och ge­nom att ta Chrusjtjov un­der si­na ving­ar väl­kom­na­de Ka­gano­vitj ho­nom in i par­ti­et. Det var en mäk­tig al­li­e­rad att ha i Sov­jets po­li­tis­ka sfär. Den be­kant­ska­pen skul­le ba­na väg för den kom­man­de re­la­tio­nen till Sta­lin.

25 FEB­RU­A­RI 1956 Hem­li­ga ta­let

Ef­ter att ha bli­vit ut­sedd till förste­sek­re­te­ra­re i central­kom­mit­tén in­led­de Chrusjtjov ett po­li­tiskt skif­te som in­te många för­vän­tat sig. Hans li­be­ra­la­re åsik­ter kom till ut­tryck i det hem­li­ga ta­let, där han för­kas­ta­de många av Stal­ins åt­gär­der, in­klu­si­ve utrens­ning­ar­na och den per­son­lig­hetskult den ti­di­ga­re Sov­jet­le­da­ren an­vänt sig av för att fö­ra Ryss­land in i någ­ra av lan­dets mör­kas­te år.

14 OK­TO­BER 1964 Fal­let från mak­ten

Med tan­ke på hans sam­rö­re med Sta­lin, och den ef­ter­föl­jan­de di­stan­se­ring­en i det hem­li­ga ta­let, gjor­de Ch­rusjtjovs glid­ning mot le­ni­nis­men och en mer li­be­ral po­li­tisk håll­ning ho­nom bå­de till en nyck­full le­da­re och en mål­tav­la för en ny rö­rel­se mot ho­nom. Hans av­sätt­ning från mak­ten slu­ta­de dock in­te i ett blod­bad, vil­ket vitt­na­de om hans po­pu­la­ri­tet in­om par­ti­et.

Tre vik­ti­ga hän­del­ser som påverkade Ch­rusjtjovs kar­riär:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.