INFILTRERING AV FIENDEINSTITUTIONER

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Två re­ge­rings­or­ga­ni­sa­tio­ner ly­ser starkt un­der kal­la kri­get: ame­ri­kans­ka CIA och sov­je­tis­ka KGB. Med si­na spi­on­nät­verk över he­la värl­den och sin sto­ra iver att sam­la in un­der­rät­tel­ser hop­pa­des bå­da att upp­täc­ka vad den and­ra si­dan höll på med och få en in­syn i de­ras mi­li­tä­ra fram­gång­ar. På så sätt var kun­skap verk­li­gen makt och det fanns fle­ra kok­punk­ter på vägen.

CIA bil­da­des den 18 sep­tem­ber 1947, ef­ter att 1947 års na­tio­nel­la sä­ker­hets­akt god­känts sam­ma år. Den ef­ter­träd­de Of­fice of Stra­te­gic Ser­vices (OSS) som bil­dats av pre­si­dent Frank­lin D. Roo­se­velt ef­ter Ja­pans över­rask­nings­an­fall mot Pearl Har­bor 1941. När and­ra världs­kri­get var slut kän­de Roo­se­velts ef­ter­trä­da­re, Har­ry Tru­man, att USA be­höv­de ett sam­ord­nat un­der­rät­tel­se­sy­stem som kun­de mat­cha dem i Stor­bri­tan­ni­en och Sov­je­tu­ni­o­nen.

Men för­u­tom att sam­la in un­der­rät­tel­ser fick CIA makt att be­dri­va ”and­ra funk­tio­ner och plik­ter gäl­lan­de un­der­rät­tel­ser som på­ver­kar den na­tio­nel­la sä­ker­he­ten”. Med hjälp av en stor kon­tantre­serv som del­vis byggts upp ge­nom att man tog en li­ten pro­cen­tan­del av peng­ar­na från Marshallplanen, be­ta­la­de man im­mi­gran­ter för un­der­rät­tel­ser om Sov­jets pla­ner och bil­da­de an­ti­kom­mu­nis­tis­ka ar­be­ta­roch stu­dent­or­ga­ni­sa­tio­ner och in­tel­lek­tu­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner. Al­la dol­des bakom and­ra fron­ter så att ing­en skul­le iden­ti­fi­e­ra vil­ka som stod bakom. Via dem fick man in­for­ma­tion om po­ten­ti­el­la rys­ka pla­ner.

Men sov­je­ter­na var än­då lis­ti­ga och re­kry­te­ra­de i li­ka hög grad, och det led­de in­te bara till fler spi­o­ner ut­an även till dub­be­la­gen­ter. Sov­je­ter­na var de förs­ta att skic­ka spi­o­ner, ut­an stöd av en byrå, för att operera i USA och i dess al­li­e­ra­de in­om Na­to. Ett så­dant fall gäll­de Gor­don Lons­da­le som låg bakom spi­on­ring­en i Port­land i Stor­bri­tan­ni­en un­der det se­na 1950-ta­let. Han av­slö­ja­des som den sov­je­tis­ke un­der­rät­tel­se­of­fi­ce­ren Ko­non Mo­lo­dy me­dan Pe­ter Kro­ger, i sam­ma ring, egent­li­gen var Mo­ris Co­hen, en ame­ri­kansk med­bor­ga­re som ut­för­de spi­o­nage för Sovjet och hans fru, He­len Kro­ger, egent­li­gen het­te Le­on­ti­ne Co­hen.

Han arresterades till­sam­mans med brit­tisk­föd­de Har­ry Houghton – spi­on för Folk­re­pu­bli­ken Polen och Sovjet – och sin äls­ka­rin­na Et­hel

Gee. De ha­de sam­lat in un­der­rät­tel­ser om Stor­bri­tan­ni­ens ope­ra­tio­ner och än­då var de ty­pis­ka spi­o­ner: de kun­de fly­ta in i bak­grun­den och ta sig an på­hit­ta­de jobb. Men de var bara någ­ra av många som över­läm­na­de in­for­ma­tion till Sovjet.

Cam­bridge Fi­ve ar­be­ta­de sig in i det brit­tis­ka eta­blis­se­mang­et och kärn­va­pen­spi­o­ner fanns i USA, Stor­bri­tan­ni­en och Ka­na­da, där de il­le­galt över­läm­na­de in­for­ma­tion om pro­duk­tio­nen och de­sig­nen av kärn­va­pen till Sovjet. Det fun­ge­ra­de dock åt bå­da hål­len – CIA re­kry­te­ra­de tu­sen­tals ut­länds­ka agen­ter som sym­pa­ti­se­ra­de med väst för att skic­ka till­ba­ka in­for­ma­tion och de sän­de ock­så an­ti­kom­mu­nis­tis­ka bud­skap via Ra­dio Free Eu­ro­pe från 1949.

Vis­sa farsar­ta­de si­tu­a­tio­ner upp­stod dock. CIA stöt­ta­de en polsk mot­stånds­grupp kal­lad Fri­het­s­och själv­stän­dig­hets­rö­rel­sen men ana­de in­te att Sovjet splitt­rat den re­dan 1947 och fort­sat­te att lå­ta ame­ri­ka­ner­na tro att den ex­i­ste­ra­de. CIA:s spi­o­ner var ock­så över­ty­ga­de om att Nord­ko­re­as Kim Il-Sung in­te skul­le an­fal­la Syd­ko­rea – vi­ket han gjor­de med sovjetiskt och ki­ne­siskt stöd. De var ock­så tvung­na att med­ge att de ge­nom­för­de spa­nings­upp­drag över Sov­je­tu­ni­o­nen på 1960ta­let när en sov­je­tisk luft­värns­ro­bot sköt ner ett U-2-spa­nings­flyg­plan.

var van­ligt fö­re­kom­man­de när kom­mu­nis­ter­na och ka­pi­ta­lis­ter­na för­sök­te sam­la in så många un­der­rät­tel­ser om mot­stån­da­ren som var möj­ligt. SOV­JE­TER­NA VAR DE FÖRS­TA ATT SKIC­KA SPI­O­NER, UT­AN STÖD AV EN BYRÅ, FÖR ATT OPERERA I USA

OCH DESS AL­LI­E­RA­DE IN­OM NA­TO.

U-2-spa­nings­flyg­plan flög över sov­je­tis­ka po­si­tio­ner i ett för­sök att spi­o­ne­ra på USA:s ri­va­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.