VIL­KA VAR IN­BLAN­DA­DE?

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

GA­RY PO­WERS 1929–1977

U-2-pi­lo­ten var re­kry­te­rad av CIA och släpp­tes av Sovjet ef­ter två år i en fångut­väx­ling.

DWIGHT EI­SENHO­WER 1890–1969

Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten god­kän­de per­son­li­gen U-2-spa­nings­flyg över Sovjet och var en del av täck­histo­ri­en.

NIKITA CHRUSJTJOV 1894–1971

Sov­jet­le­da­ren var tvung­en att lug­na hård­fö­ra ty­per in­om sin re­gim och fick av­slu­ta för­sö­ken att när­ma sig USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.