AME­RI­KANS­KA MARINKÅREN LAN­DAR

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Det räck­te in­te att för­se syd­vi­et­na­me­ser­na med va­pen.

Det förs­ta för­ban­det som lan­da­de i Vi­et­nam var den så kal­la­de 9th Ma­ri­ne Ex­pe­di­tio­na­ry Bri­ga­de. De fick i upp­drag att för­sva­ra flyg­fäl­tet i Da­nang den 8 mars 1965. Den förs­ta mind­re stri­den bör­ja­de den 14 no­vem­ber i Ia Drang­da­len när de ame­ri­kans­ka styr­kor­na möt­te den nord­vi­et­na­me­sis­ka ar­mén på mar­ken för förs­ta gång­en. Hund­ra­tals sol­da­ter dog. Ef­ter sla­get öka­de den ame­ri­kans­ka när­va­ron i om­rå­det till 200 000 sol­da­ter och ett an­tal B-52-plan. Den ame­ri­kans­ka mar­kof­fen­si­ven ha­de bör­jat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.