LE­DA­RE OCH BE­FÄL­HA­VA­RE

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

LE TRONG TAN Bi­trä­dan­de för­svars­mi­nis­ter i Vi­et­nam.

Ge­ne­ral Le Trong var en stor spe­la­re i de nord­vi­et­na­me­sis­ka och kom­mu­nis­tis­ka styr­kor­na. Han led­de at­tac­ker i stä­der­na Hue och Da-Nang år 1975. Han var ock­så bi­trä­dan­de be­fäl­ha­va­re för de se­na­re ope­ra­tio­ner­na i vårof­fen­si­ven.

HO CHI MINH Pre­si­dent i Nord­vi­et­nam.

Han var ve­te­ran i In­do­ki­na­kri­get och var i då­ligt skick un­der Vi­et­nam­kri­get. Han var in­te så vik­tig som be­sluts­fat­ta­re ut­an var mer av en of­fent­lig fi­gur. Han var dock myc­ket en­ga­ge­rad i att pla­ne­ra Tet-of­fen­si­ven och höll en makt­po­si­tion fram till sin död år 1969.

EARLE WHEELER Ame­ri­kansk ge­ne­ral och ord­fö­ran­de för för­svars­rå­det.

Ett över­ras­kan­de val till ge­ne­rals­pos­ten. Wheeler var känd för att pum­pa in fler trup­per när­helst det be­höv­des. Han fö­re­drog hård­hands­kar­na och stod bakom de mest nämn­vär­da ame­ri­kans­ka in­sat­ser­na i kri­get.

Han på­bör­ja­de ock­så ”vi­et­na­mi­se­ring­en”.

RI­CHARD NIXON Pre­si­dent i USA.

Nixon kom till mak­ten un­der en tid då de fles­ta var emot kri­get och vil­le dra till­ba­ka trup­per­na så snart som möj­ligt. Det var lät­ta­re sagt än gjort. USA stan­na­de i Vi­et­nam och bör­ja­de istäl­let med ”vi­et­na­mi­se­ring­en”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.