M520 GOER

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Ca­ter­pil­lar-pro­to­ty­pen M520 GOER bör­ja­de an­vän­das år 1966 och blev snabbt myc­ket po­pu­lär. M520 ha­de ing­et fjäd­rings­sy­stem och däc­ken fick stå för fjäd­ringsef­fek­ten.

Dess­utom var skar­var­na mel­lan for­do­nets ex­ter­na stål­ram och si­dor­na vat­ten­tä­ta, vil­ket g jor­de den vat­ten­tät. Trots fram­gång­ar­na var det in­te för­rän 1972 som 812 for­don skic­ka­des till Vi­et­nam.

An am­fi­bisk 4x4 som kun­de kö­ras varsom­helst kör­de för­nö­den­he­ter till sol­da­ter­na i Syd­vi­et­nam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.