SÅ SKREV VI DÅ

Kent 15 mars 1995

Kent - - Historien Om Kent -

Per Bjur­man: Vo­re jag sjut­ton skul­le jag för­mod­li­gen lyss­na oav­bru­tet på den här ski­van, var­je va­ken stund, ty så­vitt jag för­står är unga Eskilstunakvin­tet­ten Kent för en fru­stre­rad ton­å­ring vad Olle Ljung­ström är för en di­to tret­tio­å­ring.

En till­va­ros obön­hör­ligt skar­pe kom­men­ta­tor och spe­gel­bild. Iden­ti­tets­sö­kan­de, osä­ker­het, oar­ti­ku­le­rad ils­ka, otyg­la­de hor­mo­ner, total för­vir­ring och sam­ti­digt, ra­san­de kax­ig över­ty­gel­se om nä­ra fö­re­stå­en­de världs­her­ra­väl­de. […]

De som be­skri­ver Kent som ett pu­ber­talt och ofär­digt band har na­tur­ligt­vis rätt. De in­ser ba­ra in­te att det är det som är po­äng­en.

San­no­likt den bäs­ta svens­ka de­bu­ten se­dan Pop­sicles ’Lac­quer’.

… OCH SÅ TYC­KER HAN NU Joc­ke Berg bru­kar bli per­plex när det ta­las för ly­riskt om förs­ta al­bu­met. Det ban­det var, och gjor­de, då känns up­pen­bar­li­gen oer­hört av­läg­set för ho­nom. Men fak­tiskt: Det är en för­träff­lig de­but, en av de mest spe­ci­el­la i den...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.