SÅ SKREV VI DÅ

Kent - - Historien Om Kent -

Till­ba­ka till sam­ti­den

17 ok­to­ber 2007

Mar­kus Larsson: […] I dag är Kent fort­fa­ran­de Sve­ri­ges störs­ta rock­band. De kän­ner sig fort­fa­ran­de miss­för­ståd­da och an­vän­der gär­na slag­or­det ”Vi mot värl­den”. Trots att de näs­tan bli­vit ihjäl­kra­ma­de av fans och me­dia.

[…] På sjun­de stu­di­o­al­bu­met ”Till­ba­ka till sam­ti­den” är ban­dets kär­lek till mörk synt­h­pop tyd­li­ga­re än nån­sin. Soun­det är väl­digt in­spi­re­rat av Ber­lin – en av lå­tar­na är till och med döpt ef­ter den tys­ka hu­vud­sta­den – och do­mi­ne­ras av kal­la synt­har, do­va bas­gång­ar och elektro­nis­ka ryt­mer. De elekt­ris­ka och akus­tis­ka gi­tar­rer­na hål­ler en låg pro­fil. De får, pre­cis som Go­ran Kaj­fes trum­pet i ”Ele­fan­ter” och ”Vå­ga va­ra rädd”, nöja sig med att va­ra vik­ti­ga de­tal­jer och vack­ra ut­smyck­ning­ar.

[…] I av­slu­tan­de ry­sa­ren ”En­sam­mast i Sve­ri­ge” sjung­er Joc­ke Berg om för­svun­na käns­lor, om fo­ton från ti­den då de var kung­ar och drott­ning­ar, om lug­na och be­härs­ka­de tå­rar.

Så hjärt­skä­ran­de bra.

… OCH SÅ TYC­KER HAN NU Re­cen­se­ra­de jag den här ock­så? Vad i …? Tyc­ker in­te att re­cen­sio­nen fång­ar al­bu­met alls. Men nå­gon­stans här bör­ja­de man för­stå att Kent ha­de en re­kord­hög lägsta­ni­vå. De har ald­rig släppt en då­lig ski­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.