SÅ SKREV VI DÅ

Kent - - Historien Om Kent -

Röd

6 no­vem­ber 2009

Mar­kus Larsson: […] ”Röd” känns som en kom­men­tar till den mo­der­na män­ni­skans kol­lek­ti­va och skräm­man­de en­sam­het.

[…] De gran­di­o­sa synt­h­sym­fo­ni­er­na in­ne­hål­ler allt­i­från akus­tis­ka gi­tar­rer, te­ch­no­be­ats och are­na­rocktrum­mor. Of­ta i en och sam­ma och sex mi­nu­ter långa låt.

Det ha­de kanske va­rit out­härd­ligt att lyss­na på om in­te Kent stän­digt för­ank­rar mu­si­ken i fan­tas­tis­ka me­lo­di­er […] bland det star­kas­te grup­pen skri­vit. […]

… OCH SÅ TYC­KER VI NU

Fing­ra­de på fem­man här. Och så här i ef­ter­hand hål­ler jag ”Röd” li­ka högt som ”Va­pen & am­mu­ni­tion” och ”Du & jag dö­den”. Det är Kents bäs­ta ski­vor. Där ”Iso­la” är ett band som in­te finns läng­re skul­le ”Röd” kun­na släp­pas i dag. Mörkt och in­ten­sivt och sug­gestivt po­li­tiskt och högst ak­tu­ellt, rakt ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.