SÅ SKREV VI DÅ

Kent - - Historien Om Kent -

Ti­gerdrott­ning­en

30 april 2014 Mar­kus Larsson: […] Förs­ta sing­eln ”La bel­le epo­que”, som in­ne­höll en sub­til po­li­tisk ils­ka, in­spi­re­ra­de bå­de po­si­ti­va le­dar­ko­lum­ner och skri­ben­ter som sur­na­de till – de se­na­re kän­de in­te alls igen sig i Joc­ke Bergs så kal­la­de ”verk­lig­het”.

[…] Kent fram­står som pre­ten­tiö­sa ego­is­ter som gär­na pra­tar so­li­da­ri­tet. Al­la som in­te nå­gon gång har känt sam­ma fu­la pa­ra­dox in­om sig lju­ger. Och det är an­tag­li­gen den all­mängil­ti­ga och dubb­la ef­fek­ten i lå­tar­na som gör att Kent fort­fa­ran­de, ef­ter al­la des­sa för­ban­na­de år, känns in­tres­san­ta.

”Ti­gerdrott­ning­en” är ing­et un­dan­tag. I ”Sim­ma­ren” kon­sta­te­rar Joc­ke Berg med lun­dellsk vre­sig­het att ”de re­ar ut mitt hem­land – kon­kur­ren­sen ska va­ra fri”. Den fan­tas­tis­ka in­led­ning­en ”Mi­rage” kul­mi­ne­rar där­e­mot i ett ”jag tän­ker ba­ra på mig själv”. […]

… OCH SÅ TYC­KER HAN NU

För­står var­för jag sat­te fy­ra när den kom, men är in­te li­ka sä­ker i dag. Det finns någ­ra Kent-al­bum som jag in­te läng­re åter­vän­der till och ”Ti­gerdrott­ning­en” är ett av dem. För­u­tom lå­tar­na ”Mi­rage” och ”La Bel­le Epo­que” sval­na­de mu­si­ken for­ta­re än van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.