”JAG HAR ALD­RIG LYSS­NAT PÅ KENT, SÅ JAG BRYD­DE MIG IN­TE VAD DET HAND­LA­DE OM”

Kent - - Intervju - Jon Fors­ling

Fri­lan­san­de trum­mi­sen Li­na An­der­berg, 22, fick hu­vud­rol­len

i Kents av­skedsvi­deo. Själv gil­lar hon in­te ens ban­det.

En dödskal­le­må­lad trum­sla­ga­re sig­na­le­ra­de att Kent går i gra­ven.

Li­na, 22, är tje­jen i Kents hyl­la­de av­skedsvi­deo:

– Min spon­ta­na re­ak­tion var: ”fy fan vad jag ser ut!”, be­rät­tar hon.

Ett mys­tiskt film­klipp la­des upp på Kents hem­si­da i mars, och fan­sen bör­ja­de ana det värs­ta.

En dödskal­le­må­lad kvin­na gick i tä­ten för vad som såg ut som ett be­grav­nings­tåg, och klip­pet var fyllt med re­fe­ren­ser till klas­sis­ka gam­la ski­vor som ”Va­pen & Am­mu­ni­tion”, ”Iso­la” och ”Hag­nes­ta Hill”. Strax där­på kom be­ske­det fan­sen be­fa­ra­de: Sve­ri­ges störs­ta rock­band skul­le läg­ga ner.

Sam­ti­digt satt Li­na An­der­berg, 22, hem­ma i Hä­gersten och scrol­la­de på Fa­ce­book:

– Helt plöts­ligt såg jag vi­de­on i mitt flö­de. ”Men där är ju jag!”, be­rät­tar hon med ett skratt.

– Ing­en ha­de för­var­nat mig om att den skul­le läg­gas ut, och jag ha­de in­te sett den fär­di­ga vi­de­on hel­ler. Min spon­ta­na re­ak­tion var: ”fy fan vad jag ser ut!” Men det var så klart en jäk­ligt mäktig pro­duk­tion, fort­sät­ter Li­na.

Att hon för all­tid kom­mer att va­ra för­knip­pad med Kents av­sked var ing­et hon kun­de ana när hon ti­di­ga­re i år fick ett med­de­lan­de – ock­så på Fa­ce­book av en per­son på pro­duk­tions­bo­la­get In­dio:

– Han frå­ga­de om jag var in­tres­ se­rad att kom­ma ner och fil­ma en grej. Men då viss­te jag in­te alls vad det hand­la­de om, el­ler att jag skul­le få en så stor roll. Jag trod­de ba­ra att jag skul­le gå runt med en trum­ma och va­ra smin­kad som en dödskal­le, sä­ger Li­na.

I stäl­let fick hon va­ra i cent­rum för en stor vi­de­o­pro­duk­tion med till sy­nes oänd­li­ga in­spel­nings­da­gar:

– Det tog oer­hört lång tid. Först allt smink som skul­le på, och sen al­la oli­ka sce­ner. En dag fil­ma­de vi tolv tim­mar, minns jag, och näs­ta dag var det fjor­ton, sä­ger hon.

Li­na An­der­berg var med­ve­ten om att klip­pet ha­de nå­got att gö­ra med Kent, men in­te ex­akt på vil­ket sätt:

– Al­la fick skri­va på sek­re­tess­av­tal, men jag viss­te ju än­då in­te vad det hand­la­de om. Och jag har ald­rig lyss­nat på Kent, så jag bryd­de mig in­te, sä­ger hon med ett skratt.

– Det är en ir­ri­te­ran­de grej med allt det här, att al­la tror att jag är värl­dens störs­ta Kent­fan. Det är jag verk­li­gen in­te. Men jag har bli­vit lo­vad fri­bil­jet­ter till sista spel­ning­en, så då kanske jag går, fort­sät­ter hon.

Den två mi­nu­ter och fem­tio­fy­ra se­kun­der långa av­skeds­fil­men – som, lik­som Kents sista al­bum, bär nam­net ”Då som nu för all­tid” – blev en vi­ral sen­sa­tion: in­om lop­pet av ba­ra 13 tim­mar ha­de den de­lats över 9000 gång­er och fått to­talt 858 000 vis­ning­ar på Fa­ce­book. Den vann ock­så Fol­kets Pris för bäs­ta re­klam­film på Roy­ga­lan.

Men hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren blir säl­lan igen­känd av Kent­fans:

– Nej, ef­tersom jag var dold bakom en mas­sa smink är jag gans­ka ano­nym. Jag tror att det har hänt en gång att en per­son kom fram till mig i en bar och frå­ga­de om det var jag som trum­ma­de i Kent­vi­de­on, sä­ger Li­na An­der­berg med ett skratt.

Li­na har pre­cis gått klart Rock­mu­sik­lin­jen, RML, på Frys­hu­set i Stock­holm, och för­sör­jer sig nu­me­ra som en fri­lan­san­de mu­si­ker:

– Jag fri­lan­sar som trum­mis, men det är vik­tigt att på­pe­ka att jag spe­lar ett van­ligt trum­set, sä­ger hon.

– Folk som ser vi­de­on kan tro att jag spe­lar i en jäv­la or­kes­ter.

Li­na An­der­berg blir säl­lan igen­känd. In­te så kons­tigt, då hon van­ligt­vis in­te går runt smin­kad som en dödskal­le i an­sik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.