”VI TAR ALL KREDDFÖRATT DELÄGGERNER”

Kent - - Intervju - Re­bec­ka Ljung

Hyl­la­de och äls­ka­de av de fles­ta får även Kent ut­stå kri­tik och tuf­fa skämt ibland. Va­ran­te­a­tern har häck­lat Kents mu­sik med lå­tar som ”Kyl­skåp”, fram­för­da av hit­te­på­ban­det Knuts.

Just D ska ha vänt i dör­ren till en tv­stu­dio 1996 då Wil­le Cra­fo­ord hör­de att Kent skul­le med­ver­ka. En­ligt tid­ning­en Pop kän­de han sig snu­vad på gram­mi­sen för Årets grupp.

I mars i år, då Kent släpp­te bom­ben att de skul­le läg­ga av, fick ar­tis­ten Joy över 150 blos­san­de kom­men­ta­rer med sin Instagram­text: ”Tack go­de Joy att den här da­gen kom. Det finns änt­li­gen hopp för mänsk­lig­he­ten”.

Rätt tyd­lig är iro­nin ock­så hos svens­ka punk­pop­ban­det Psy­ko­fant, som fick en skjuts i kar­riä­ren med sin diss.

Allt bör­ja­de som ett in­ternskämt då bli­van­de Psy­ko­fant-mu­si­ker gjor­de låt­sas­ram­sor i ett de­mon­stra­tions­tåg. Ef­ter en blick på af­fi­scher för Kents Kent­fest-fes­ti­val blev det: ”Joc­ke Berg är ett bor­garskämt/Sho­re­li­ne­väns­tern ha­tar Kent!”.

– Res­ten av lå­ten hit­ta­des på av mig och en kom­pis, i sam­band med att Joc­ke Berg fick me­dalj av kung­en, vil­ket är det ”ro­ja­list­svin” syf­tar på. När vi star­ta­de ban­det slog vi ihop på­sar­na till en ge­men­sam låt, sä­ger Psy­ko­fant-gi­tar­ris­ten Si­mon Hjort.

De­but­sing­eln väck­te re­ak­tio­ner. Nå­gon för­ut­spåd­de ”krig i in­die-Sve­ri­ge” och Kent-fans ifrå­ga­sat­te hjärn­cel­ler. Upp­märk­sam­he­ten gyn­na­de Psy­ko­fant. – När lå­ten släpp­tes snap­pa­de P3 upp den och ut­nämn­de den till en av må­na­dens bäs­ta. Sen gick vi från sunk­pub­bar till

De­ba­ser! sä­ger Hjort.

Vil­ka in­går i Sho­re­li­ne­väns­tern?

– Me­dan and­ra po­li­tis­ka rö­rel­ser krä­ver rik­ti­ga åsik­ter, rätt bak­grund och aka­de­mis­ka me­ri­ter be­hö­ver du ba­ra en sak i Sho­re­li­ne­väns­tern: ett brus­tet hjär­ta. Psy­ko­fant in­går, ihop med al­la som in­te har råd att gå på Kents sista spel­ning men än­då an­tag­li­gen in­te ha­de gått, sä­ger Si­mon Hjort.

Är folk för okri­tis­ka till Kent?

– Ja. Ing­en för­u­tom vi har

Punk­pop­ban­det Psy­ko­fant tac­kar sin känga mot Kent för P3-sta­tus och gig på bätt­re rock­klub­bar.

Nu und­rar de vad Kent egent­li­gen tyc­ker om

.

ju sagt nå­got elakt. De är duk­ti­ga men får ta det här, sä­ger sång­ers­kan Shi­va Ka­ze­mi.

– Ja, ef­tersom de för­sö­ker låt­sas att de är in­die men än­då är Sve­ri­ges störs­ta band. Vi är rätt säk­ra på att ”ing­et slår så hårt som väns­ter­våld” [rad i lå­ten ”Ego­ist”, reds anm] hand­lar om oss, sä­ger trum­mi­sen Matilda Hed­lund.

Fast des­sa 90-ta­lis­ter är in­te helt an­ti. Ka­ze­mi äls­kar ”Hjärn­spö­ken”. Hed­lund har sett runt tre Kent-gig, ägt en t-shirt och har ”Co­lum­bus” som fa­vo­rit. Hjort såg Kent li­ve i Lil­je­hol­men och kräk­tes. Men det be­rod­de på för myc­ket vin.

Gi­tar­ris­ten John Olsson har ba­ra hört ”Blå­jeans” och ”La Bel­le Epo­que” men kal­lar gång på gång Mar­tin Sköld för en grym ba­sist.

Kent har in­te hört av sig.

– Vi har hört ryk­ten men ing­et of­fi­ci­ellt ut­ta­lan­de. Vi vän­tar iv­rigt på det! sä­ger ba­sis­ten To­ra.

– Joc­ke Berg tror att han är typ Bob Dy­lan. Han väg­rar kom­men­te­ra sa­ker, sä­ger Olsson.

Psy­ko­fant bör­jar bli re­do att spe­la in nytt. En chans att pra­ta ut, kanske?

– Det vo­re kul om Joc­ke Berg vil­le pro­du­ce­ra oss, sä­ger Si­mon Hjort.

– Vi är även in­tres­se­ra­de av att gö­ra en jul­ski­va, kanske med Kent? sä­ger To­ra.

Det åter­står att se om Berg vill job­ba med ban­det som dis­sa­de. Till sist und­rar vi hur Psy­ko­fant ser på re­la­tio­nen mel­lan Kents ned­lägg­ning och ”Sho­re­li­ne­väns­tern”.

– Vi tar all kredd, sä­ger ban­det. Så klart.

DET HÄR ÄR PSY­KO­FANT Från: Stock­holm. Spe­lar: Punk­pop. Med­lem­mar: Matilda Hed­lund (trum­mor), Si­mon Hjort (gi­tarr), Shi­va Ka­ze­mi (sång), John Olsson (gi­tarr) och To­ra Tho­rell (bas). Ak­tu­el­la med: Sing­eln ”Jag har re­dan dött/Jag ha­tar SL” från i ju­ni....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.