”FI­KA MED JOBBARKOMPISARNA ÄR VIK­TI­GA­RE ÄN ’DU GAM­LA DU FRIA’”

Kent - - Krönika - Hå­kan Steen

Att Kent är Sve­ri­ges störs­ta band hand­lar in­te minst om att de fång­ar upp det ty­piskt svens­ka.

Det me­nar Ola Johansson, pro­fes­sor i kul­tur­geo­gra­fi vid Uni­ver­si­ty of Pitts­burgh, som har gjort en stu­die i var­för Kent be­rör så många svens­kar på dju­pet.

Ola Johansson, 48, från Kalmar är pro­fes­sor i kul­tur­geo­gra­fi vid Uni­ver­si­ty of Pitts­burgh och har bott i USA se­dan 1996. För tre år se­dan skrev han ”Kent’s Swe­den, or what a rock band can tell us about a na­tion”, en aka­de­misk ar­ti­kel om hur mu­sik re­flek­te­rar na­tio­nell iden­ti­tet med ut­gångs­punkt i Sve­ri­ges störs­ta rock­band.

– Jag vil­le ta re­da på huruvi­da da­gens po­pu­lär­mu­sik är fär­gad av plat­sen där ar­tis­ten kom­mer ifrån el­ler om det in­te spe­lar nå­gon roll i da­gens glo­ba­li­se­ra­de kul­tur. Det var då jag blev in­tres­se­rad av fe­no­me­net Kent som jag ba­ra var flyk­tigt be­kant med ef­tersom de slog ige­nom i sam­ma ve­va som jag flyt­ta­de till USA. Jag sam­la­de på mig allt jag kun­de hit­ta som var skri­vet om dem i me­dia och lyss­na­de in­ten­sivt på al­la ski­vor­na. Det var rätt up­pen­bart att me­dia, och Sve­ri­ge i all­män­het, på nå­got sätt be­trak­ta­de Kent som ”riks­ban­det num­mer ett”. Som aka­de­mi­ker för­sök­te

jag för­stå var­för.

Din tes är att Kent re­pre­sen­te­rar det ty­piskt svens­ka. På vil­ka sätt gör de det?

– Min ut­gångs­punkt är att var­dags­li­vet som vi säl­lan re­flek­te­rar över är vä­sent­ligt för vår iden­ti­tet och till­hö­rig­het. Att fi­ka med jobbarkompisarna kloc­kan tio är myc­ket vik­ti­ga­re för oss än ”Du gam­la du fria”. Och det­ta var­dag­s­i­gen­kän­nan­de är vad Kent lyc­kas vi­su­a­li­se­ra och åskåd­lig­gö­ra. Vad vi an­nars tar för gi­vet tar form ge­nom Kents mu­sik och tex­ter. Be­rät­tel­ser­na har myc­ket att gö­ra med svens­ka upp­le­vel­ser, be­te­en­den och ri­tu­a­ler.

– Sam­ti­digt tror jag även att ”histo­ri­en” om Kent är vik­tig – klass­re­san till stor­sta­den, bak­grun­den i in­du­stri­sam­häl­let som man har läm­nat bakom sig. Fans vill ju all­tid för­stå var en ar­tist kom­mer ifrån, bå­de bild­ligt och bok­stav­ligt.

Ar­ti­keln skrevs för tre år se­dan. Vad har du fått för re­ak­tio­ner?

– Jag vet att den har an­vänts som kurslit­te­ra­tur på uni­ver­si­te­ten i Gö­te­borg, Lund, Uppsa­la, och även i Filip­pi­ner­na! En gång var jag in­ter­vju­ad på lo­kal­ra­di­on i Eskilstu­na och tid­ning­en Soundi i Fin­land skrev li­te om min ar­ti­kel ock­så.

Vad tyc­ker du själv om Kent?

– Jag på­bör­ja­de egent­li­gen in­te mitt forsk­nings­pro­jekt för att jag var Kent­fan­tast. Som jämn­å­rig från en mel­lanstor svensk stad kan jag re­la­te­ra till Kent och de­ras be­skriv­ning av fram­för allt upp­väx­ten på en lik­nan­de ort. Men visst är de bra – Kent ha­de ju in­te fått det ge­nom­slag de har haft om de skrev halvtas­ki­ga lå­tar om Sve­ri­ge!

Foto: THINKSTOCK

”The cat­he­dral of le­ar­ning” – lä­ran­dets ka­te­dral – är den cen­tra­la bygg­na­den i Pitts­burg­hs uni­ver­si­tets­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.