VÄLKOMMEN IN I PSYK­BUN­KERN

Kent - - I Bunkern - Re­bec­ka Ljung

Kent trött­na­de på att hop­pa runt. Då sprang Ste­fan Bo­man på en tio gång­er för stor, oin­redd lo­kal. De slog till.

Så här be­rät­tar pro­du­cen­ten om lyx­i­ga, mytomspun­na Park Stu­dio – mer känd som Psyk­bun­kern.

Ste­fan Bo­man ha­de pro­du­ce­rat någ­ra lå­tar till Kent och job­ba­de på Po­lar­stu­di­on när när ban­det trött­na­de på att hy­ra in sig till­fäl­ligt och dyrt i oli­ka stu­di­or. Bo­man och Sa­mi Sir­viö bör­ja­de le­ta ef­ter en li­ten pro­duk­tions­stu­dio. Jak­ten gick då­ligt – tills Bo­man be­sök­te en fir­ma som sål­de vin­ta­ge­ljud i Älv­sjö.

Lo­ka­len ha­de va­rit en bra mu­sik­stu­dio, byggd 1977, men bli­vit nå­got av en la­ger­lo­kal med gam­la mix­er­bord i. Ti­di­ga­re ha­de ar­tis­ter som Ulf Lundell, Ree­per­bahn, Sti­na Nor­den­stam, Li­sa Ek­dahl och Lou­i­se Hoffs­ten spe­lat in där.

Ste­fan Bo­man fick ve­ta att lo­ka­len snart skul­le bli le­dig.

– Stu­di­on var cir­ka tio gång­er stör­re än det jag och Sa­mi le­ta­de ef­ter. Men tan­ken på att ta över den var loc­kan­de, så vi tog ett mö­te med res­ten av ken­tar­na och lyckades säl­ja in idén om att vi skul­le äga stu­di­on till­sam­mans.

Kents förs­ta rik­ti­ga pro­jekt i Park Stu­dio blev al­bu­met ”Du & jag dö­den”.

Det blev na­tur­ligt att Ste­fan Bo­man pro­du­ce­ra­de ski­van ihop med ban­det i den nya stu­di­on.

Var­i­från kom smek­nam­net Psyk­bun­kern?

– ”Du & jag dö­den”­ski­van gjor­des i sin hel­het i stu­di­on. Från lå­tidéer, skri­van­de och rep till in­spel­ning och mix. Ski­van tog cir­ka nio må­na­der att gö­ra och vis­sa da­gar var pro­ces­sen så klart på­fres­tan­de.

– Det sat­tes upp mäng­der av lap­par och ur­klipp från tid­ning­ar runt om i stu­di­on. Nå­gon tej­pa­de or­det ”Psyk­bun­kern” ovan­för dör­ren till sto­ra in­spel­nings­rum­met och smek­nam­net blev myn­tat. Den lap­pen sit­ter fort­fa­ran­de kvar, be­rät­tar Ste­fan Bo­man.

Vil­ka är Psyk­bun­kerns för­de­lar?

– Fram­för allt gil­lar jag hur det lå­ter i stu­di­on. Varmt och köt­tigt ljud med bra fo­kus. Och vi har byggt om stu­di­on för att den ska va­ra be­kväm att till­bringa lång tid i. Vi bygg­de ett nytt stort kök och ett biooch mys­rum för att se film, spe­la tv-spel och kopp­la av i. Vi har många par­ke­rings­plat­ser och egen lastin­gång. Vi trivs så otro­ligt bra här!

Hur be­kväm är den?

– Fem plus?

Vil­ken är din fa­vo­rit­pryl i Psyk­bun­kern?

– Just nu mås­te jag nog sä­ga att det är en Fair­child-kom­pres­sor som vi ny­li­gen skaf­fat. Det är li­te av en ho­ly grail-ap­pa­rat, som näs­tan lå­ter bra på vad som helst. Vi har även ett spe­ci­al­byggt fjä­der­re­verb, som är helt rör­dri­vet. Ma­giskt 60-tals­sound!

Vad har stu­di­on gjort för Kents mu­sik?

– Kanske har den gett mer tid för ef­ter­tan­ke kring lå­tar och al­bum, i och med att vi har kun­nat ta mer tid på oss i stu­di­on. Är man i en stu­dio som kos­tar 20000 per dag kan det bli ett stress­mo­ment där man kän­ner att man mås­te gå vi­da­re oav­sett om det känns helt hund­ra el­ler in­te.

Vil­ka har spe­lat in i stu­di­on se­dan ni tog över?

– Vi har haft Li­sa Miskov­sky, The Hi­ves, Amanda Jens­sen, Wil­mer X, Litt­le Jin­der, Sa­lem Al Fa­kir, Bul­let och Ca­me­ra Ob­scu­ra … för att näm­na någ­ra.

När Kent läg­ger av kom­mer Ste­fan Bo­man, Sa­mi Sir­viö och yt­ter­li­ga­re en per­son att fort­sät­ta dri­va stu­di­on. De har även pla­ner på ett eget skiv­bo­lag där de kan ge ut de bäs­ta ak­ter­na som än­då hör av sig till stu­di­on och ber om hjälp med in­spel­ning och skiv­kon­trakt.

– Vi är på ett gans­ka ti­digt sta­di­um. Vi tän­ker att det vo­re spän­nan­de och in­spi­re­ran­de att kun­na hjäl­pa till när vi stö­ter på nå­got som är väl­digt bra, ef­tersom vi har al­la gre­jer här.

”Mik­ro­fon­för­stär­ka­re av oli­ka mär­ken. Man be­hö­ver många oli­ka – en till var­je mik­ro­fon. Och de lå­ter oli­ka.” ”På da­torn kan Kent gö­ra väl­digt myc­ket. Sa­mi har haft ett eget rum här he­la ti­den och är en av de mer ny­fik­na.”

”Nån sat­te upp den där. Den gav Park Stu­dio smek­nam­net Psyk­bun­kern.” ”En li­te ovan­li­ga­re, tolv­sträng­ad el­gi­tarr från Schec­ter.

Den är Sa­mis.” ”Det är min egen Gretsch-gi­tarr, som har va­rit med på mas­sor av ski­vor.” ”Jag an­vän­der den gans­ka myc­ket som ex­tra­hög­ta­la­re när jag mix­ar. Då lyss­nar man som de fles­ta kom­mer att hö­ra mu­si­ken.” ”Gans­ka många klas­sis­ka kom­pres­so­rer. En av mi­na fa­vo­rit­gre­jer i stu­di­on är den i and­ra ra­den från väns­ter, svart med två gu­la mä­ta­re (en Fair­child 670, reds anm). Den fun­kar till det mesta.” ”En The Hel­lacop­ters-guld­ski­va. Den sål­de 40 000 ex­em­plar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.