”DET ÄR MYC­KET I TEX­TER­NA SOM SKUL­LE KUN­NA HAND­LA OM LIVSÅSKÅDNING OCH TRO”

Kent - - Kent & Gud - Linn El­mer­vik

Nu tar Kent plats i kyr­kan.

Den 11 de­cem­ber hålls Kent-mäs­sa i Dan­de­ryds för­sam­ling i Stock­holm.

– Det är myc­ket i tex­ter­na som skul­le kun­na hand­la om livsåskådning och tro, sä­ger präs­ten Jennie Wall.

Det finns schla­ger­mäs­sor, Be­at­les-mäs­sor och El­vis­mäs­sor. Den 11 de­cem­ber är det Kents tur. Då präg­lar ban­dets låt­sam­ling den tra­di­tions­en­li­ga sön­dags­mäs­san i Dan­de­ryds kyr­ka. Jennie Wall, präst i Dan­de­ryds för­sam­ling, hål­ler i guds­tjäns­ten.

– Idén föd­des i och med att Kent gör si­na sista kon­ser­ter och att vi vil­le ha en te­ma­mäs­sa, sä­ger hon.

Hon är själv ett troget Kent­fan och tyc­ker att ban­dets mu­sik pas­sar i det kyrk­li­ga rum­met.

– Ef­tersom jag själv tyc­ker om Kent och har en kris­ten tro kan jag lä­sa in en stor del av tex­ter­na i en kris­ten kon­text. Det är myc­ket som skul­le kun­na hand­la om livsåskådning och tro. ”För­lå­tel­sen” är ett ex­em­pel. Den har kyr­kans språk. För­lå­tel­sen vå­gar knappt kyr­kan pra­ta om, men det vå­gar Kent gö­ra.

Jennie Wall hop­pas

att te­ma­mäs­san ska loc­ka en ny publik.

– Jag tror att det kom­mer kom­ma per­so­ner som nor­malt in­te kom­mer. Det är ock­så min för­hopp­ning. Många som in­te bru­kar kom­ma har ut­tryckt sitt in­tres­se, sä­ger hon.

Kent-mäs­san hålls i Dan­de­ryds kyr­ka den 11 de­cem­ber kloc­kan 11.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.