Di­gi­tal re­vo­lu­tion

Klassiker 1980-talet - - Mer Innehåll! - TEXT JON REM­MERS FO­TO ARKIV

När värl­den gick över till fly­tan­de kri­stal­ler istäl­let för mä­tar­nå­lar skul­le allt bli så myc­ket bätt­re. Blev det så?

Fram­ti­den ha­de for­men av vi­bre­ran­de glö­dan­de di­gi­ta­la siff­ror. Bi­lar pra­ta­de med si­na fö­ra­re och det var när­mast en tids­frå­ga in­nan du kun­de kas­ta kart­bo­ken på maj­bra­san. Vi tit­tar när­ma­re på den di­gi­ta­la in­stru­men­te­ring­ens in­tåg och ut­tåg ur bil­histo­ri­en.

Det är vin­ter i Pa­ris och det är 1984. På par­ke­ring­en pis­kar reg­net en en­sam Re­nault 11. Den vän­tar på dig. Du slår dig ner bakom rat­ten och ge­nom att ut­ta­la or­det ”con­tac­te” på­kal­lar du bi­lens upp­märk­sam­het. Ge­nom att du helt en­kelt sä­ger ”mo­teur” star­tar mo­torn. Ef­tersom det är en läng­re re­sa ni ska gö­ra till­sam­mans ber du central­da­torn om en ”di­a­gnosti­que” – den sva­rar ome­del­bart. Ge­nom bi­lens hög­ta­la­ran­lägg­ning ra­das even­tu­el­la pro­blem­här­dar upp: ”ni­veau pneu – correc­te”. Du anger re­sans slut­des­ti­na­tion och bi­len räk­nar fram en ”rou­te”.

Sce­na­ri­ot är häm­tat från en av Re­naults re­klam­fil­mer. Un­der 1980-ta­let var fram­ti­den in­te läng­re bort än den va­rit 1950. Men det var en helt an­nan fram­tid man fö­re­ställ­de sig. Di­gi­tal tek­nik ha­de er­satt läng­tan ef­ter en at­om­re­ak­tor un­der mo­tor­hu­ven och det he­la bör­ja­de så smått med arm­bandsur.

När värl­dens förs­ta LCD-dis­play fär­dig­ställts i USA 1964 bör­ja­de man ge­nast le­ta ef­ter an­vänd­nings­om­rå­den. LCD är en för­kort­ning för ”Liquid Crys­tal Dis­play” – fly­tan­de kri­stal­ler. Ge­nom att på­ver­ka kri­stal­ler i väts­ke­form med en elektrisk ström kan man få dem att stäl­la sig på än­da och bil­da for­mer som av­teck­nas på en skärm. For­men kan va­ra en di­gi­tal­siff­ra el­ler en var­nings­sym­bol. El­ler te­ve­s­pelska­rak­tä­ren Su­per Ma­rio, som i Nin­ten­dos Ga­me&Watch två de­cen­ni­er se­na­re. Men nu ska vi in­te gå hän­del­ser­na i för­väg.

Un­der 1970-ta­let skul­le ett digitalt arm­bandsur med LCD-dis­play vand­ra från att va­ra en tek­nisk ku­ri­o­si­tet med his­ke­lig prislapp till nå­got som gans­ka många ha­de råd med – och som al­la kla­ra­de av att av­lä­sa. Ett an­nat an­vänd­nings­om­rå­de var i den förs­ta ge­ne­ra­tio­nens mi­niräk-

En stu­die da­te­rad 1979 från frans­ka in­stru­ment­till­ver­ka­ren Jae­ger. Så här skul­le 1980-ta­lets in­stru­men­te­ring se ut! Vi kän­ner igen den cho­klad­bru­na fär­gen från sam­ti­da sy­deu­ro­pe­is­ka bi­lar. Kän­ner du igen vil­ken bil in­stru­men­te­ring­en kom­mer från? Lägg ock­så mär­ke till var­nings­lam­pan för cho­ke!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.