Mus­kel­grupp B

Klassiker 1980-talet - - Mer Innehåll! -

Un­der någ­ra år på 1980-ta­let släpp­tes ral­ly­reg­le­men­tet fritt. Det­ta ska­pa­de någ­ra rik­tigt min­nesvär­da bi­lar!

Det är den and­ra da­gen av Kor­si­kas VM­ral­ly Tour de Cor­se 1986. Den in­flu­en­sa­sju­ke Hen­ri To­i­vo­nen le­der över­läg­set men kla­gar på att bi­len är för stark och svår­han­ter­lig längs de kur­vi­ga vägar­na. På sträc­ka 18 går eki­pa­get av vägen och fat­tar eld. Hen­ri To­i­vo­nen och kart­lä­sa­ren Ser­gio Cres­ta om­kom­mer i sin Lan­cia Del­ta S4. Di­rekt ef­ter ral­lyt be­seglas fram­ti­den för Grupp B och från 1 ja­nu­a­ri 1987 för­bjuds klas­sen in­om ral­lyspor­ten.

Grupp B var ral­ly­bi­lar på anabo­la ste­ro­i­der. Än idag ta­las om des­sa mons­ter som med mer än 500 hk un­der hu­ven och i kom­bi­na­tion med dju­pa di­ken, träd och publi­ken på väg­kan­ten bjöd på en bru­tal fö­re­ställ­ning. Ba­ra någ­ra år ti­di­ga­re het­te vinnar­bi­lar­na Ford Escort, Saab V4 och Opel Ka­dett. I bäs­ta fall fanns det en twin­cam-mo­tor och dubb­la för­ga­sa­re och 250 hk. Med Grupp B kom tur­bo, kom­pres­sor och gi­vet­vis fyr­hjuls­drift. Även i jäm­fö­rel­se med da­gens WRC-bi­lar var monster­bi­lar­na i en klass för sig med drygt 200 hk star­ka­re mo­to­rer. Lan­cia Del­ta S4 kloc­ka­des för 2,3 se­kun­der i sprin­ten 0–100 km/h. 2009 års Fer­ra­ri F430 Scu­de­ria krä­ver 3,9 se­kun­der…

Per Eklund är en av de svens­kar som kört Grupp B. Pre­miä­ren i VM-sam­man­hang var Svens­ka Ral­lyt 1986 i en MG Metro 6R4. Med en ic­ke över­lad­dad tre­li­ters V6 på 410 hk mon­te­rad bakom fö­ra­ren i en bil som väg­de runt ett ton var den en bru­tal upp­le­vel­se att kö­ra.

– Egent­li­gen var det in­te en bil, be­rät­tar Per. Det var en rörram som de bul­tat fast mo­tor, väx­ellå­da och stört­bå­ge i och sen klätt med en tunn ka­ross.

Även Kal­le Grun­del kör­de des­sa bi­lar un­der någ­ra år. I Fins­ka Ral­lyt 1986 var Kal­le i Peu­geot 205T16 in­blan­dad i en raff­lan­de sekundstrid med Hen­ri To­i­vo­nen i Lan­cia.

– Vi ha­de en knapp för tur­bo­tryc­ket, be­rät­tar Kal­le. Jag slog om den och fick 650 hk! Det gick knap­past for­ta­re ef­tersom det spann mest he­la ti­den – men det var spän­nan­de!

Ral­ly-VM ha­de re­dan året fö­re To­i­vo­nens olyc­ka på Kor­si­ka fått myc­ket upp­märk­sam­het för avåk­ning­ar och bris­tan­de sä­ker­het, bå­de bland fö­ra­re och publik. At­ti­lio Bette­ga för­o­lyc­ka­des på just Kor­si­ka i sin Lan­cia 037 och Ari Va­ta­nen kra­scha­de all­var­ligt med sin Peu­geot i Ar­gen­ti­na. Hans ska­dor tog två år att lä­ka. I Por­tu­gals VM-ral­ly 1986 åk­te Jo­aquim San­tos i en Ford RS200 av längs publik­fyll­da vägar, med tre dö­da och dus­sin­tals ska­da­de åskå­da­re som re­sul­tat.

Ställt ut­om allt tvi­vel är att 1986 års Grupp B-bi­lar ställ­de oer­hör­da krav på fö­rar­nas kör­skick­lig­het och re­ak­tions­ti­der. Den över­en­tu­si­as­tis­ka publi­ken stod döds­förak­tan­de nä­ra bi­lar­na, gär­na up­pe på vägen.

– Jag var ald­rig rädd när jag kör­de, minns Kal­le Grun­del. Än­då kanske jag in­nerst in­ne kör­de med li­te mer mar­gi­nal med tan­ke på den oer­hör­da has­tig­he­ten. Jag ha­de fak­tiskt fär­re avåk-

”EGENT­LI­GEN VAR DET IN­TE EN BIL UT­AN EN RÖRRAM SOM NÅ­GON KLÄTT MED EN KA­ROSS ...

ning­ar med Grupp B-bi­lar­na än i and­ra ral­ly­bi­lar, kon­sta­te­rar Kal­le.

När till och med fö­rar­na bör­ja­de kla­ga på att bi­lar­na gick för fort för de vägar som an­vän­des var Grupp B il­la ute. Hen­ri To­i­vo­nen och kart­lä­sa­ren Ser­gio Crestas olyc­ka var drop­pen som fick FISA att ta ett snabbt och en­ligt vis­sa kanske ett för­has­tat be­slut om ned­lägg­ning. Käns­lan av att nå­got dras­tiskt mås­te gö­ras ha­de fun­nits en tid. Grupp B ha­de helt en­kelt bli­vit för snabbt för sitt eget bäs­ta.

– Det var nog rätt att läg­ga ner Grupp B, tyc­ker Per Eklund. De där bi­lar­na brann upp li­te för myc­ket. Ford RS 200 be­höv­de ba­ra en tra­sig stöt­däm­pa­re som spru­ta­de ol­ja så brann det friskt, minns Per. Även Kal­le Grun­del är in­ne på sam­ma spår. – Jag hål­ler med om be­slu­tet att läg­ga ner, sä­ger Kal­le. Den som stängt dör­ren till en Peu­geot 205 T16 för­står vad jag me­nar – den väg­de ingen­ting. I en van­lig ral­ly-bil skyd­das fö­rar­na av bi­lens plåt­ka­ross, stört­bur och stol. I Grupp B-bi­lar­na dam­ma­de det ba­ra till så var ka­ros­sen bor­ta, be­rät­tar Kal­le.

Fram­ti­den ha­de än vär­re sa­ker i be­red­skap som ald­rig fick se da­gens ljus. Fords in­gen­jör John Whe­e­ler be­rät­ta­de för Kal­le Grun­del vad som var på gång.

– De ha­de ett chas­si i komposit och en Coswort­h­ut­veck­lad mo­tor på 900 hk. He­la bi­len skul­le ba­ra väga 1000 kg så den ha­de va­rit rik­tigt kul att kö­ra, sä­ger Kal­le.

Den snabba ut­veck­ling­en mot Grupp B och mer spe­ci­a­li­se­ra­de bi­lar in­led­des med Lan­cia Stra­tos som ho­mo­lo­ge­ra­des 1974. Den gjor­de suc­cé men fick kli­va åt si­dan för Fi­at 131 som till­sam­mans med är­ke­ri­va­len Ford Escort RS do­mi­ne­ra­de ral­ly-VM åren 1977–81. Öv­ri­ga till­ver­ka­re följ­de med bi­lar som Opel Asco­na 400, Saab 99 Tur­bo, Vaux­hall Che­vet­te 2300 RS och Tal­bot Sun­beam Lo­tus.

En mil­stol­pe i ral­lyspor­ten blev ho­mo­lo­gi­se­ring­en av Au­di Qu­attro den 1 ja­nu­a­ri 1981 som med sin fyr­hjuls­drift ska­pa­de pa­nik hos kon­kur­ren­ter­na.

Näs­ta sto­ra steg togs då FISA lan­se­ra­de grupp A och B, den se­na­re som VM-klass från sä­song­en 1983. Un­der 1983 och en bit in på 1984 do­mi­ne­ra­de om­ty­pa­de fö­re det­ta grupp 4-bi­lar som Opel Asco­na 400 och Au­di Qu­attro till­sam­mans med Lan­ci­as förs­ta grupp B-vagn Lan­cia 037 mäs­ter­ska­pet. Där­ef­ter kom monster­bi­lar­na. Först ut var Peu­geot 205 T16 och Au­di Sport Qu­attro till Kor­si­ka i maj 1984. Des­sa två bi­lar re­ge­ra­de täm­li­gen ostör­da fram till 1985 och RAC-ral­lyt, då Lan­cia Del­ta S4 och MG Metro 6R4 de­bu­te­ra­de med bravur. Lan­cia slu­ta­de et­ta och tvåa med Metron på tred­je plats. Ford RS200 de­bu­te­ra­de vid Svens­ka Ral­lyt 1986.

Un­der sä­song­en 1986 var många av bi­lar­na ba­ra i bör­jan av sin ut­veck­ling. På två år ha­de ef­fek­ter­na ökat från 350 till 500 hk. Fram­för allt Ford och MG fick ald­rig be­vi­sa sin po­ten­ti­al, men även and­ra till­ver­ka­re som ex­em­pel­vis Ci­troën med BX4TC och Opel med Ka­dett Ral­lye 4x4 fick ald­rig en chans att ut­veck­las in­nan Grupp B la­des ner.

”FRAM­TI­DEN HA­DE VÄR­RE SA­KER PÅ GÅNG. FORD HA­DE ETT CHAS­SI I KOMPOSIT MED COSWORTHMOTOR PÅ 900 HK ...

Grun­den för de avan­ce­ra­de Grupp B-bi­lar­na var gi­vet­vis VM-sta­tu­sen men även det lå­ga kra­vet på en­dast 200 till­ver­ka­de ho­mo­lo­ge­rings­ex­em­plar. Där­i­ge­nom blev det möj­ligt att ut­veck­la ex­tre­ma kon­struk­tio­ner med rörram, mitt­mo­tor och avan­ce­rad fyr­hjuls­driv­ning. Ge­men­samt för samt­li­ga var att många nya avan­ce­ra­de ma­te­ri­al in­tro­du­ce­ra­des. Kev­lar an­vän­des till ka­ros­sen, ti­tan till dri­vax­lar­na. Lik­som i F1

in­såg ral­ly-in­gen­jö­rer­na att avan­ce­ra­de ae­ro­dy­na­mis­ka lösningar kun­de ge en li­ka stor ök­ning i väggrep­pet som fyr­hjuls­drif­ten.

För ex­em­pel­vis Peu­geot 205 T16 var främ­re de­len av ku­pén och vindru­tan det en­da som kom från stan­dard­bi­len. Den tvär­ställ­da mo­torn pla­ce­ra­des bakom fö­ra­ren för op­ti­mal vikt­för­del­ning.

Lan­cia Del­ta S4 kom­bi­ne­ra­de bå­de kom­pres­sor och tur­bo för att upp­nå en så flack vrid­mo­mentskur­va som möj­ligt.

MG Metro 6R4 ha­de ing­en över­ladd­ning av mo­torn, det gjor­de den ud­da i sam­man­hang­et. På ett år ut­veck­la­des en 90-gra­ders 2991 ku­bik stor V6-mo­tor på 410 hk som var snabb i re­spon­sen och gav vrid­mo­ment över ett bre­da­re re­gis­ter. Sam­ma mo­tor an­vän­des se­na­re i Ja­gu­ar XJ220, men då ha­de den dubb­la tur­bo-ag­gre­gat.

Ford RS200 var den tyngs­ta ut­ma­na­ren men ha­de sam­ti­digt en otro­ligt fin väg­håll­ning som of­ta re­sul­te­ra­de i bra re­sul­tat trots ett vikt/ ef­fekt­un­der­läge. Hem­lig­he­ten låg i en god vikt­för­del­ning och lång fjäd­rings­väg.

Slut­li­gen har vi Au­di Sport Qu­attro som var en av­ka­pad ver­sion av van­li­ga Qu­attro. För­de­len med den kor­ta­re hjul­ba­sen var en mer han­ter­bar bil, fram­för allt på kur­vi­ga vägar. Kal­le Grun­del sam­man­fat­tar Grupp B-cir­ku­sen på ett bra sätt:

– Det ide­a­lis­ka stal­let ha­de haft en bil med chas­si från Ford, mo­torn från Lan­cia och Peu­geot-tea­met att skö­ta det he­la.

Kal­le Grun­del är nog den svensk som kört flest Grupp B-bi­lar. Med bå­de Ford RS 200, Peu­geot 205 T16, Lan­cia Del­ta S4 och MG Metro 6R4 un­der bäl­tet är han en man att av­un­das.

– Lan­ci­an var bru­tal, minns Kal­le. Med bå­de kom­pres­sor och tur­bo var mo­ment­kur­van helt platt från 1 500 till 8 000 varv. Det spe­la­de ing­en roll vil­ken väx­el du ha­de i, det ba­ra stack iväg. Rakt fram var det obe­skriv­ligt bru­talt. Kur­vi­ga par­ti­er var inga pro­blem med all ef­fekt, det var ba­ra att hänga ut bak­de­len och sty­ra med ga­sen, fort­sät­ter Kal­le.

Då sä­song­en 1987 star­ta­de i Mon­te Car­lo var in­te ba­ra Hen­ri To­i­vo­nen bor­ta. Även monster­bi­lar­na sak­na­des. Den mäk­ti­ga sy­nen av des­sa över­mo­to­ri­se­ra­de red­skap som fö­rar­na fick brot­ta fram ge­nom spe­ci­al­sträc­kor­na var re­du­ce­ra­de till ett min­ne i ral­ly-VM.

På start­lin­jen stod vis­ser­li­gen snabba men än­då rätt slät­struk­na bi­lar: Lan­cia Del­taHF, Ford Si­er­ra XR 4x4, Maz­da 323 och Au­di 200 Qu­attro i all ära, men Lan­cia Del­taS4, Peu­geot 205 T16 E2 och Au­di Sport Qu­attro var bal­la­re, mer hög­ljud­da och snab­ba­re. Ral­ly-VM ha­de för­lo­rat si­na mäk­ti­ga Ty­ran­no­saurus Rex.

Luft­bu­ren Au­di Qu­attro A2 i Akro­po­lis-ral­lyt. Den­na ver­sion av Qu­attron var egent­li­gen en Grupp 4-bil som klas­sa­des om till grupp B. Man­nen i vit mös­sa har väl­digt god ut­sikt.

Mas­si­mo Bi­a­sion lad­dar fullt någ­ra de­ci­me­ter från publi­ken i Mon­te Car­lo 1986.

Kal­le Grun­del och Ben­ny Me­lan­der, Ford RS 200.

Re­dan på rit­bor­det togs hän­syn till fält­mäs­sig­het. Det mesta på Peu­geot 205 var lätt åt­kom­ligt ge­nom att sto­ra de­lar av ka­ros­sen kun­de de­mon­te­ras/fäl­las på kort tid.

Peu­geot 205 Tur­bo 16 i förs­ta ut­gå­van. Ral­ly­värl­den sneg­la­de på F1 och upp­täck­te att ae­ro­dy­na­mis­ka hjälp­me­del höjde has­tig­he­ten yt­ter­li­ga­re. Vart ha­de Grupp B ta­git vägen om det fått fort­sät­ta ut­veck­las?

Ar­bets­plats för Wal­ter Rörhl i Au­di Sport Qu­attro. Idag finns bi­len på Au­dis mu­se­um för snabba lek­sa­ker.

Svens­ka Ral­lyt 1985. Ti­mo Sa­lo­nen, Sep­po Har­jan­ne, Ari Va­ta­nen och Je­an Todt my­ser i hus­vag­nen. Lan­cia Del­ta S4 var i den ab­so­lu­ta fram­kan­ten av tek­nik­ut­veck­ling­en 1985: tur­bo och kom­pres­sor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.