Mitsubishi Colt Tur­bo

Klassiker 1980-talet - - Mer Innehåll! - TEXT & FO­TO GUSTAF SJÖ­HOLM

Dubb­la väx­elspa­kar och 4 400 mil. Mag­nus gjor­de ett Ja­pan-fynd få kan fö­re­stäl­la sig.

Glöm van­li­ga sport­bur­kar som Peu­geot 205 och VW Golf med sportratt – Mag­nus Blommé har kom­mit över en ja­pansk GTI­bil med bå­de tur­bo och dubb­la väx­ellå­dor. En knappt in­körd Mitsubishi Colt Tur­bo…

Det var en van­lig dag på job­bet för Mag­nus Blommé när han i tjäns­ten be­sök­te en bil­verk­stad på Li­din­gö strax ut­an­för Stock­holm. I käl­la­ren ha­de just res­ter­na ef­ter for­na Li­din­gö Bil­cen­ter röjts ut, den märk­li­ga skå­de­plats där en sä­re­gen bil­hand­la­re un­der år­tion­den en­vi­sa­des med att be­hål­la stör­re de­len av sitt in­by­tes­bilsla­ger. Det­ta ge­ne­re­ra­de med ti­den en kul­turskatt av orör­da sjut­tio- och åt­ti­o­tals­bi­lar som trog­na Klas­si­ker­läsa­re minns ge­nom Fredrik Ny­blads må­lan­de re­por­tage i Klas­si­ker 2/2010.

När Mag­nus kom till Li­din­gö Bil­cen­ter var de fles­ta låg­mi­lar­na sål­da till lyck­li­ga en­tu­si­as­ter. Men ett fint ob­jekt fanns kvar, köpt av lo­ka­lens nye äga­re.

En ud­dafå­gel da­te­rad 1984. Den fanns ba­ra till­gäng­lig för svens­ka mark­na­den i knappt två år – Mitsubishis al­ter­na­tiv till Golf GTI. Colt Tur­bo. En ill­bat­ting till GTI-bil på 105 häs­tar och en tom­vikt un­der 900 ki­lo. Idag, drygt 30 år se­na­re, är det svårt att in­te le åt lös­ning­en för­ga­sa­re plus ett li­tet tur­bo­ag­gre­gat samt to­talt åt­ta väx­lar, tack va­re låg- och hög­väx­el­funk­tion. El­ler som Mitsubishi kal­la­de det: ”Po­wer och Eco­nomy”.

Trots att Mag­nus in­te ens sy­nat den av­ställ­da gam­la Mitsubishin på nä­ra håll föll han pla­dask när han för­stod att det rör­de sig om en orörd ori­gi­nal­bil.

han skul­le

ha de­ann–aj­nuksltapss­ri­ek­ce­ri­sat­dtå­taes­lil­gear­na,lder­ti­gå.

–Jaatt­grimn­gean0a7d0e8-3a0tt56d7e0nof­mörd­tu­jäk­nä­and­ne­rett vär­di­ga­re liv och lo­va­de he­ligt och dyrt att ge den det, be­rät­tar Mag­nus som in­led­de en stark över­tal­nings­kam­panj.

När Mag­nus lo­va­de att han – om han fick kö­pa bi­len – skul­le kö­ra den till Träff­punkt 80 vec­kan där­på bör­ja­de äga­ren smäl­ta in­för den out­sin­li­ga en­tu­si­as­men. Och myc­ket rik­tigt slu­ta­de da­gen med att den orör­da Colt Tur­bon stod i Mag­nus Blom­més ga­rage.

– Ja, jag är oer­hört be­stämd och oblyg när jag har tur och spring­er in i någon­ting fint och unikt, skrat­tar Mag­nus.

Väl hem­ma synade Mag­nus bi­len i sömmarna och kon­sta­te­ra­de att han kom­mit över ett au­ten­tiskt tids­do­ku­ment från 1984. Be­sikt­nings­pappren och do­ku­men­ta­tio­nen vi­sa­de att bi­len ha­de ställts av re­dan 1988 och ef­ter det en­dast körts till be­sikt­ning­en en gång i mit­ten på 90-ta­let. Ben­si­nen i tan­ken var näs­tan 20 år gam­mal, kam­rem­men ald­rig bytt och bi­len gi­vet­vis skodd med tor­ra ori­gi­naldäck. Re­na drömsce­na­ri­ot för en låg­mil­sen­tu­si­ast som Mag­nus.

Nu gäll­de det att hand­la snabbt för att upp­fyl­la löf­tet – att få bi­len kör­klar till årets höjd­punkt

DET HÄR MED LÅG­MI­LA­RE ÄR LI­TE SOM ATT LAN­DA PÅ MÅ­NEN. ATT KOM­MA TILL NÅ­GOT SOM ÄR NÄS­TAN ORÖRT ...

i Stjärn­hov – Träff­punkt 80. För­u­tom att kor­ta en torr va­ku­um­slang och mju­ka upp väns­ter­blin­kers­funk­tio­nen be­höv­de Mag­nus in­te la­ga någon­ting – allt fun­ge­ra­de.

Da­gen fö­re den allt­mer livsvik­ti­ga träf­fen be­sik­ti­ga­des bi­len med ny­bytt kam­rem, och fick vitt pap­per så när som på en halv­ljuslam­pa som brun­nit på vägen dit.

Trots fram­gång­en var Mag­nus än­då på­tag­ligt spänd när han på­bör­ja­de tu­ren från Stock­holm till åt­ti­o­tals­mec­kat i Sörm­land – ba­ra en vec­ka ef­ter att bi­len väckts ur sitt ide.

Mä­ta­ren ha­de pre­cis sla­git om till 4400 mil och den lil­la 1,4-li­tersmo­torn spann fint med ny­bytt ol­ja och fil­ter. Men tem­pot hölls ne­re när den ut­gång­na ben­si­nen gjor­de att mo­torn spi­ka­de vid hår­da­re be­last­ning.

– Felet är att den drar så li­te sop­pa när man in­te lig­ger och lad­dar så den gam­la ben­si­nen vill ju ald­rig ta slut, sä­ger Mag­nus och ler.

Med and­ra ord fick Mitsubishin en öm­sint nypre­miär ef­ter al­la år i glöms­ka.

Med fräsch sop­pa i tan­ken finns dock al­la för­ut­sätt­ning­ar för bus i hög­re far­ter. Mo­tor­jour­na­list­kå­ren me­na­de vid in­tro­duk­tio­nen att Colt Tur­bo kräv­de bå­de ”hand­lag och om­dö­me”. Tur­bo­mo­del­len pre­sen­te­ra­des 1982 och ba­se­ra­des en­bart på den kor­ta­re tre­dör­rarsmo­del­len av and­ra ge­ne­ra­tio­nens Colt (A150) vil­ket in­ne­bar mind­re ax­elav­stånd som bi­drog till att gö­ra bi­len re­jält över­styrd vid gasupp­släpp. Över 3 000 r/min när tur­bon får upp ladd­tryck gäl­ler det att sty­ra duk­tigt för att hål­la rätt kurs. El­ler som Tek­ni­kens Värld med då­ti­dens re­fe­rens­ra­mar ut­tryck­te sig: ”Kraf­ten kom­mer så våld­samt att man på våt el­ler hal väg mås­te pas­sa sig för hjulspinn.” En styg­ging till bil helt en­kelt!

Den lil­la ku­pén i Colt Tur­bo ut­strå­lar ohäm­mat och orört åt­ti­o­tal. Allt är grått och svart. Di­gi­tal­kloc­kan sit­ter där den ska och ori­gi­nal­ra­di­on är av hård­plast i me­tal­li­mi­ta­tion.

Tur­bo­mo­del­len för­sågs med varvräk­na­re, frä­na­re plysch­kläd­sel med et­sa­de Tur­bo-log­gor i stols­ryg­gar­na och sam­ma tidstypiska två­ek­ra­de sportratt som GLX-mo­del­len. Ladd­trycks­mä­ta­re var iro­niskt nog till­be­hör.

Tre­dör­rars­ka­ros­sen gör att Col­ten är mer el-

ler mind­re två­sit­sig, men fram är det för­hål­lan­de­vis rym­ligt och det fäll­ba­ra bak­sä­tet är fak­tiskt två­de­lat.

Det som de fles­ta minns av Mitsubishi Colt – om de minns den alls – är de dubb­la väx­elspa­kar­na. Men hur fun­kar det egent­li­gen med hög- och låg­väx­lar i en små­bil?

– Över­ras­kan­de bra, sä­ger Mag­nus. Jag bru­kar an­vän­da Po­wer­läget, allt­så låg­väx­eln, i stan där den kor­ta­re ut­väx­ling­en gör den alert. På lands­väg kör jag med den hög­re ut­väx­ling­en.

Att Mag­nus Blommé gil­lar det ud­da rå­der det ing­et tvi­vel om, för­u­tom ota­li­ga ex­em­plar av Re­nault 4 har han även vurm för AMC Pa­cer.

På Träff­punkt 80 ställ­de Mag­nus även ut en Hon­da Spacy 125, en ovan­lig och egen­sin­nig åt­ti­o­tals­sko­ter med po­puplam­pa. Gi­vet­vis helt i ori­gi­nal­skick och med ba­ra någ­ra hund­ra mil på mä­ta­ren.

– Det här med låg­mi­la­re är li­te som att lan­da på må­nen, att kom­ma till någon­ting som är näs­tan orört, me­nar Mag­nus när vi till­sam­mans grans­kar det oslit­na mo­tor­rum­met.

Orörd­he­ten dras till sin spets när vi sy­nar den ar­tigt full­stämp­la­de ser­vice­bo­ken – och kon­sta­te­rar att broms­väts­kan med störs­ta san­no­lik­het är den sam­ma som vid le­ve­ran­sen 1984...

I mer än 20 år stod den osåld hos en bil­hand­la­re – nu har Mag­nus Blommé väckt den ud­da ja­pa­nen till liv.

tavlor. Nej, inga di­gi­tal­mä­ta­re. Men väl fyr­kan­ti­ga

OBRUT stod det in­tryckt i ryg­gen hos al­la åkan­de ef­ter var­je full­ga­sac­ce­le­ra­tion.

Ef­ter att ar­ti­keln skrevs har Mag­nus Blommé sålt sin Colt Tur­bo.

Med tur­bo öka­de ef­fek­ten i den lil­la 1,4-li­tersmo­torn från 82 till 105 hk.

Plast in­till för­väx­ling lik äk­ta me­tall. Mat­chan­de ste­reo i rätt stil, digitalklocka, snyggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.