Tys­ka lands­byg­den, 1983

Klassiker 1980-talet - - Ögonblicket - TEXT ERIC LUND FO­TO ARKIV

Vad var det med 1980-ta­let och blix­tar? Sti­mo­rol ha­de ”Flas­hes of tas­te” som slo­gan un­der många år, i den förs­ta Till­ba­ka till fram­ti­den-fil­men var ett blixt­ned­slag i stads­hu­set en för­ut­sätt­ning för att tids­re­san skul­le bli av och i sam­ti­da Ghost­bus­ters blixtrade det i stort sett fil­men ige­nom.

Och så den här an­non­sen från Ka­mei – med ro­sa blixt!

Ka­mei vi­sa­de sin förs­ta frontspoi­ler för ef­ter­mon­te­ring till VW Typ 1 1953 – med blyg­sam fram­gång – vid bil­sa­long­en i Genève. Den ”ho­ri­son­tel­la sta­bi­li­sa­torn” följ­des av allt djär­va­re ae­ro­dy­na­mis­ka ex­pe­ri­ment och även om det år 2010 fort­fa­ran­de går att be­stäl­la plast­bi­tar för ef­ter­mon­te­ring var ut­an tvi­vel 1980-ta­let stor­hets­ti­den för spoi­ler­in­du­strin.

Ka­meis grun­da­re, Karl Meier (1908–1988), in­led­de sin kar­riär in­om bil­in­du­s­tin vid Opels de­sig­nav­del­ning 1936, men ham­na­de re­dan 1939 i det som nu­me­ra he­ter Wolfs­burg. Där del­tog han bland an­nat i ut­veck­ling­en av en am­fi­bie­bil, Schwim­mwa­gen 166, till­sam­mans med Fer­dinand Porsche. Men det var med sitt eget fö­re­tag, grun­dat 1949, som han kom att bi­dra till bil­värl­dens hau­te coutu­re.

För dig som är för ung att min­nas – el­ler gam­mal nog att ha för­trängt allt­sam­mans – kan vi be­rät­ta att 1980-ta­lets bil­mo­detrend be­stod i att klä in bi­len i så många plas­tatti­ral­jer som möj­ligt. VW Golf MkI var det kanske all­ra po­pu­lä­ras­te fö­re­må­let för ”för­äd­lar­nas” om­sor­ger och Ka­mei en av de fir­mor som var all­ra mest i ro­pet vid si­dan av ex­em­pel­vis Zen­der och Irm­scher.

Långt in på 1990-ta­let syn­tes Gol­far med den här be­syn­ner­li­ga fron­ten – of­ta häng­an­de li­te på sned – och med gli­pan­de skärm­bred­da­re på vägar­na, men när såg du en se­nast? Men her­re­gud, i nå­gon la­da mås­te det väl stå ett väl­be­va­rat ex­em­plar och vän­ta på att få vi­sas upp vid Träff­punkt 80? Glöm in­te vil­ket tuggum­mi du ska ha i mun­nen när du an­län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.