AL­FA GTV6

TURBODÖDAREN!

Klassiker 1980-talet - - Klipp En 80-talare! -

Bu­lan på hu­ven sä­ger allt – här finns det kraft! Med block och top­par i lättme­tall, 60 gra­der mel­lan cy­lin­der­ban­kar­na och Bosch L-Jetro­nic in­sprut­ning är mo­torn i GTV6 varv­vil­lig, väl­digt smi­dig och för­fö­riskt väl­lju­dan­de.

Mo­torn kon­stru­e­ra­des re­dan i bör­jan av 1970-ta­let av Gi­u­sep­pe Bus­so som var i högs­ta grad in­vol­ve­rad i ut­veck­ling­en av märkets fyr­cy­lind­ri­ga dub­bel­kamsmo­to­rer. Bus­so-sex­an skul­le le­va vi­da­re än­da fram till slu­tet av 2005 i oli­ka stor­le­kar. Dess kon­struk­tör av­led näs­tan 97 år gam­mal, ba­ra någ­ra da­gar ef­ter att till­verk­ning­en av mo­torn lagts ner.

Den fem­väx­la­de lå­dan sit­ter bak, det gyn­nar vikt­för­del­ning­en men den lång­s­la­gi­ga väx­el­fö­ring­en krä­ver li­te till­vänj­ning.

Ka­ros­sen ri­tad av Ital­de­sign de­bu­te­ra­de 1974 med fyr­cy­lind­rig mo­tor, när GTV6 an­län­de till Sve­ri­ge 1983 ha­de den fått stör­re bak­ljus, stöt­fång­a­re i plast och en djup frontspoi­ler. Den döp­tes av Al­fa Ro­me­os an­nons­by­rå till Turbodödaren – ett namn som verk­li­gen fick fäs­te!

Få bi­lar sjun­ker så fort i vär­de som Al­fa Ro­meo och GTV6 har länge va­rit löj­ligt bil­li­ga. Nu har fi­na ex­em­plar bör­jat sti­ga men det är tro­li­gen ba­ra bör­jan. Pas­sa på me­dan du kan säk­ra en go­ding för un­der 100 000 kr!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.