BMW M3

STRAIGHT FA­CE

Klassiker 1980-talet - - Klipp En 80-talare! -

And­ra ge­ne­ra­tio­nen av BMW:s 3-se­rie hål­ler sti­len som ele­gant och mo­dern trots att det nu är 33 år se­dan den pre­sen­te­ra­des. Fle­ra av de ef­ter­föl­jan­de ge­ne­ra­tio­ner­na har åld­rats be­tyd­ligt hår­da­re.

Al­la va­ri­an­ter av E30 ska­par ha­be­gär – från de strik­ta fyr­cy­lind­ri­ga två­dör­rars­ver­sio­ner­na till Cab­ri­o­le­ten och Tou­ring­en. Men högst i kurs står den späns­ti­ga M3 – och det är in­te kons­tigt. Den kos­ta­de långt mer än dub­belt så myc­ket som den bil­li­gas­te 318i men var ock­så till stor del en helt an­nan bil. M3 de­lar pro­fil med si­na bil­li­ga­re sys­kon men det är fak­tiskt ba­ra grill, huv och den främ­re de­len av ta­ket som in­te är spe­ci­al.

Den varvgla­da fy­ran på 2,3 li­ter med 16-ven­ti­ler­stopp ut­veck­la­des av BMW M Sport för att i täv­lings­ver­sion pas­sa Grupp A-reg­le­men­tet. 5 000 ex­em­plar var man tvung­na att byg­ga men ef­ter­frå­gan stop­pa­de in­te där. M3 blev po­pu­lär även bland dem som in­te ha­de någ­ra pla­ner på an­nat än röd­ljus­ra­ce och in­spi­re­rad lands­vägskör­ning.

Just kom­bi­na­tion av ett pro­pert ytt­re och hår­re­san­de far­tre­sur­ser till­ta­lar fort­fa­ran­de och M3 är på upp­gång. I Sve­ri­ge kan du kanske fort­fa­ran­de hit­ta en bra bil för runt 300 000 kr – kanske.

På kon­ti­nen­ten no­te­ras stän­digt nya pris­re­kord väl norr om den sum­man. Ett är sä­kert – M3 kom­mer in­te att slu­ta ac­ce­le­re­ra än på länge!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.