VIT SÖN­DAG!

Klassiker 1980-talet - - Dokument -

Årets te­ma var vitt och det loc­ka­de bland an­nat Ax­el Bjelk att kö­ra än­da från Mal­mö i sin Nis­san Prai­rie 1984. Han ha­de köpt sin bil ny och det var ga­ran­te­rat den förs­ta bil­träff den va­rit med på. I publik­om­röst­ning­en kom fun­kis­bi­len på and­ra plats ef­ter Ulf Wiklunds rå­blå Re­nault 5 Tur­bo.

Gräs­mat­tan fram­för hu­vud­hu­set fyll­des av vi­ta vag­nar av al­la sor­ter och so­len sken – som van­ligt kän­des det som.

Över 450 bi­lar och mo­tor­cyklar bil­da­de en full­än­dad kom­po­si­tion av var­dag­li­ga, ex­klu­si­va, tok­fi­na, bruks­gla­da, för­nuf­ti­ga och ut­flip­pa­de for­don. 1. Ga­ry Do­van­der tar va­ra på möj­lig­he­ten att få sin Volks­wa­gen Golf Man­hat­tan fo­to­gra­fe­rad med lämp­lig bak­grund. 2. Vol­vo 780 i su­per­skick – vil­ken syn! 3. Da­vid Hall kom på Ka­wa­sa­ki 650Z. 4. Ax­el Bjel­ks Nis­san Prai­rie väck­te be­fo­gad upp­märk­sam­het. 5. Ken­neth Und­berg från Sköl­dinge kom i Mustang Sa­leen -88. 6. Leif Nils­son från Os­by an­län­de i Vanden Plas 1500 av sista års­mo­del­len – 1980. Den sål­des ny i Wa­les så ori­gi­nal­hand­ling­ar­na är på gae­lis­ka. 7. Minns du den svens­ka sport­bi­len UNO001? Byggd i ett ex av Lin­kö­pings­bon Uno Jo­hans­son. 8. Blän­dan­de som ett Col­ga­te-smajl! 9. Fa­bi­an och Se­basti­an Gra­nath möt­te upp i samägd BMW 750i AL -88. Kol­la – tolv cy­lind­rar! 10. Ulf Wiklund från Skel­l­ef­teå tog hem Publi­kens val med sin Re­nault 5 Tur­bo 2. In­te kons­tigt! 11. Mar­tin Hol­me­dahl från Ul­ri­ce­hamn dök upp i en osan­no­likt fin Ci­troën BX 16TRS 1986.

1

6

8

2

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.