HON­DAS SY­STEM VAR ENKLA­RE OCH BÄTT­RE …

Klassiker 1980-talet - - Projekt Ny Vagn 80 -

Au­dis tek­ni­ker fnös åt en­kel­he­ten i Hon­das sy­stem för fyrhjulsstyrning men i prak­ti­ken var det över­läg­set Au­dis über­kom­pli­ce­ra­de lös­ning som ju hel­ler in­te kom i pro­duk­tion.

Hon­das sy­stem var rent me­ka­niskt. Främ­re och bak­re styr­väx­el var för­e­na­de med en mit­tax­el un­der bi­len på den plats kar­dan­stång­en åter­finns på en bak­hjuls­dri­ven bil. In­pu­ten till den bak­re styr­väx­eln sked­de med en ex­cen­ter­tapp på mit­tax­eln. Där­med av­gjor­de ratt­s­ut­sla­get om bak­hju­len skul­le svänga med el­ler mot fram­hju­len – det var allt­så in­te has­tig­hets­be­ro­en­de som hos Au­di. Hon­das sy­stem har vi­sat sig på­lit­ligt men fyrhjulsstyrning var en mo­de­grej un­der någ­ra år och de för­de­lar de gav för väg­håll­ning upp­nås idag med väl­ka­libre­rad chas­sis­tek­nik. Den snä­va sväng­ra­di­en är det dock ing­en som kan mat­cha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.