ABS och 4WD till al­la!

Upp­åt igen! Bil­för­sälj­ning­en ökar för tred­je året i rad och ny tek­nik är ett starkt för­sälj­nings­ar­gu­ment.

Klassiker 1980-talet - - Bilmarknaden 1986 -

Även en stor fa­mil­je­bil kan va­ra halv­kom­bi, det var in­te ba­ra Saab som drev den lin­jen. Ford Gra­na­das er­sät­ta­re Scor­pio fanns ba­ra i en ka­rossva­ri­ant. Scor­pio Blev Årets Bil, myc­ket tack va­re att ABS-brom­sar var stan­dard på al­la mo­del­ler.

En in­tres­sant mo­dell­ver­sion var fyr­hjuls­driv­na 2,8i 4x4. Nu fanns en hel rad fyr­hjuls­driv­na per­son- bi­lar på den svens­ka mark­na­den. Hos Ford er­bjöds även Si­er­ra som fyr­hjuls­dri­ven och Volks­wa­gen Golf Syncro var en ny­het. Bre­dast pro­gram ha­de gi­vet­vis pi­on­jä­ren Au­di där samt­li­ga mo­del­ler fanns i fyr­hjuls­driv­na ver­sio­ner.

Lång­kö­ra­ren Lan­cia A112 fick av­lös­ning i form av Y10 som ha­de sam­ma matt­svar­ta färg på bak­luc­kan oav­sett ka­ross­färg. Mär­ket sål­des fort­fa­ran­de ge­nom Saab-Ana men i be­tyd­ligt mind­re om­fatt­ning än man hop­pats 1980 när Saab-Lan­cia 600 in­tro­du­ce­rats.

Som 1986 års mo­dell kom den nya ge­ne­ra­tio­nen Mer­ce­des. W124 lånade de­sign­drag från den lyc­ka­de 190-mo­del­len.

Den som val­de att kö­pa en ka­ta­ly­sa­tor­re­nad bil fick 5 200 kro­nor i ra­batt på ac­ci­sen – en skatt ba­se­rad på for­do­nets vikt. I de­cem­ber 1986 var det fjor­ton pro­cent av ny­bi­lar­na som ha­de ka­ta­ly­sa­tor – ba­ra ett få­tal mär­ken kun­de er­bju­da av­gasre­ning­en. Många kun­der var tvek­sam­ma till ny­he­ten, bur­ken tog ef­fekt och kun­de ska­pa gräs­brän­der.

Det är tyd­ligt att GTI­bi­lar ska fo­to­gra­fe­ras bak­i­från – det är ju så du kom­mer att se dem. Låg vikt är all­tid att fö­re­dra fram­för hög ef­fekt – CRX skul­le dess­utom snart bli än­nu star­ka­re. Ef­ter­föl­ja­ren fick 125 hk. Hon­da CRX skil­jer sig från öv­ri­ga klas­sen. Den är mer av en renod­lad sport­vagn än en ”hot hatch”.

Saab fort­sät­ter ta hjälp av mo­torsport­le­gen­der när nya Lan­cia-mo­del­ler ska lan­se­ras. Ef­ter Carls­son På Ta­ket är det Lill-Lö­vis tur att sva­ra på frå­gan ”Nå...”. Lan­cia Pris­ma är kul att kö­ra och gans­ka väl­ut­rus­tad men för­sälj­ning­en tar sig in­te.

Den gam­la san­ning­en att du kan säl­ja en ung mans bil till en gam­mal man men in­te en gam­mal mans bil till en ung man tas av Fi­at till sin spets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.