Mitt­punk­ten

Klassiker - - Ögonblicket - TEXT: FRED­RIK NYBLAD FOTO: SJÖ­BERGS BILD

Den 16 mars 1956 öpp­na­de Bil­sa­long­en i Stock­holm, in­vigd av Prins Ber­til. Det var den and­ra svens­ka sa­long­en ef­ter and­ra världs­kri­get och den på­gick i he­la nio da­gar. Det var in­te ba­ra bi­lar­na som var nya – S:t Erik­shal­len där per­son­bi­lar­na ställ­des ut var ock­så helt ny­byggd. Mäss­om­rå­det var ut­spritt över bå­da si­dor­na av Li­din­gö­vä­gen med sär­skil­da hal­lar för last­bi­lar, till­be­hör och MC.

I det vänst­ra hör­net av S:t Erik­shal­len ha­de Bmw-im­por­tö­ren För­e­na­de Bil sin mon­ter. Där fanns den sto­ra ”Ba­rock­äng­eln” och nya lil­la Iset­ta. Upp­höjd på ett po­di­um och om­gi­ven av blom­mor stod fö­re­ta­gets sto­ra stjär­na. En bil som kos­ta­de li­ka myc­ket som tio styc­ken Iset­ta: BMW 507 Touring Sport.

Mo­del­len ha­de pre­sen­te­rats året fö­re både på Frank­furt­sa­long­en och i New York. Den var en vik­tig sym­bol. Med 507 vi­sa­de BMW att man åter­i­gen kun­de byg­ga sport­bi­lar, som 1930-ta­lets 328.

507 ha­de en hand­knac­kad alu­mi­ni­um­ka­ross och en V8 på 3,2 li­ter som till en bör­jan angavs ge 140 hk.

Ut­ställ­nings­bi­len var ut­rus­tad med hard­top. Men den som vil­le kö­pa den vi­ta 507:an fick nob­ben. Bi­len var en pro­to­typ som in­te var kör­bar. En kvin­na ska ha bli­vit så upp­rörd när hon ne­kats att kö­pa bi­len att hon först svor på att ald­rig ha en BMW, se­dan stor­ma­de ut ur mon­tern. Ut­ställ­nings­bi­len vi­sa­des se­na­re på Kristi­an­stads Grand Prix in­nan den trans­por­te­ra­des tillbaka till fa­bri­ken i Mün­chen.

Det kräv­des be­tyd­ligt mer tå­la­mod än vad kvin­nan i mäss­mon­tern vi­sat prov på för att bli 507-äga­re. Först 1958 le­ve­re­ra­des fy­ra bi­lar till Sve­ri­ge. Det be­höv­des ock­så en tjock plån­bok – i Tyskland kos­ta­de den 26 500 D-mark, mot­sva­ran­de 34 500 kr.

En av de fy­ra svensk­sål­da bi­lar­na är fort­fa­ran­de i sam­ma fa­miljs ägo, hos fa­mil­jen Sö­der­ström som äger För­e­na­de Bil. En an­nan av bi­lar­na finns idag på BMW:S mu­se­um i Mün­chen. To­talt bygg­des ba­ra 251 ex­em­plar fram till 1959.

Det kos­ta­de tre kro­nor att gå in på Bil­sa­long­en 1956, för barn var en­trépri­set en kro­na. Tju­go­en bi­lim­por­tö­rer var re­pre­sen­te­ra­de på bil­sa­long­en, men den sto­ra svens­ka till­ver­ka­ren del­tog in­te. Vol­vo ställ­de var­ken ut per­son­bi­lar el­ler last­bi­lar. Det ver­kar in­te ha på­ver­kat in­tres­set för mäs­san. Den förs­ta sön­da­gen som Stock­holms Bil­sa­long var öp­pen kom in­te mind­re än 50 000 be­sö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.