KLASSIKERMEKANIKERUTBILDNING FÅR NEJ HIT­TA HIT

Klassiker - - Klassikervärlden - TEXT & FOTO JON REMMERS

Hös­ten 2014 ge­nom­för­des ett pi­on­jär­pro­jekt i Mo­ta­la för bil­me­ka­ni­ker med sär­skild in­rikt­ning på hi­sto­ris­ka for­don. Tan­ken var att det i för­läng­ning­en skul­le bli en ettå­rig Yr­kes­hög­sko­le­ut­bild­ning. Men den an­sva­ri­ga myn­dig­he­ten har sagt nej till det. En­ligt MHRF be­ror det på en hård kon­kur­rens om eko­no­miskt stöd till YH­ut­bild­ning­ar.

Topploc­ket i frå­ga hör till Klas­si­kers BMW 1502. Vår oran­gea pro­jekt­bil för­följs av ett pin­samt blått moln i back­spe­geln – den för­brän­ner sin mo­tor­ol­ja. Vår miss­tan­ke har va­rit att ol­jan le­tar sig in via gist­na ven­til­tät­ning­ar och slit­na ven­til­styr­ning­ar. Men när John­ny vic­kar ven­ti­ler­na fram och tillbaka i si­na styr­ning­ar fin­ner han ing­et orim­ligt sli­tage och stäl­ler sig tvek­sam till vår di­a­gnos. Han tror mer på ett kolv­rings­byte.

Det finns an­led­ning att lyss­na på vad John­ny har att sä­ga om topplock. Un­der ”kam­rems­brotts­ti­den”, de där åren från mit­ten av 1990-ta­let till mil­len­ni­e­skif­tet då det väll­de in topplock som ha­ve­re­rat till följd av en brus­ten kam­rem – då kun­de John­ny ut­an pro­blem re­no­ve­ra 20 topplock i vec­kan. Det blir 80 topplock i må­na­den.

– Kam­rem­men är bil­histo­ri­ens bäs­ta upp­fin­ning, sä­ger John­ny med ett garv.

Hur många topplock han re­no­ve­rat se­dan han 1987 bör­ja­de ar­be­ta med sin pap­pa och far­far i fir­man kan han omöj­ligt upp­skat­ta, men det mås­te hand­la om tu­sen­tal.

Man kan lä­sa re­pa­ra­tions­ma­nu­a­ler el­ler fo­rum­trå­dar på in­ter­net hur många och långa kväl­lar man vill. Men den där ome­del­ba­ra blic­ken för vad som är vik­tigt i sam­man­hang­et, käns­lan i fing­er­top­par­na när en ven­til vic­kas i sin styr­ning, kom­mer man som lek­man ald­rig ikapp. Att re­no­ve­ra mo­to­rer är ett konst­hant­verk och med in­sik­ten om vad ma­skin­par­ken kos­tar kan man tro att det är dy­ra­re än vad det är.

John­ny tar 900 kro­nor för att pla­na en topp som sla­git sig. Att bor­ra ett fyr­cy­lind­rigt mo­tor­block kos­tar 2 000 kro­nor och en ty­pisk topplocks­re­no­ve­ring – där top­pen tvät­tas, bläst­ras, ven­til­styr­ning­ar byts och ven­ti­ler och sä­ten frä­ses in, kos­tar 1 950 kro­nor.

Framför cy­lin­der­ho­nings­ma­ski­nen står en Ford V8 från 1946. En sid­ven­ti­la­re. Det är li­te spe­ci­ellt. När John­nys far­far star­ta­de Ene­by­bergs mo­tor­re­no­ve­ring 1952 så var det just ar­be­ten på Fords sid­ven­tilsmo­to­rer som ut­gjor­de ba­sen i verk­sam­he­ten. Ivar An­ders­son, el­ler Ford-an­ders som han kal­la­des kom att ar­be­ta i fö­re­ta­get till 1994, då han vid 85 års ål­der tyck­te att det kun­de räc­ka. Det var ock­så från Ivar som John­ny lär­de sig grun­der­na i ar­be­tet då han hop­pa­de in un­der gym­na­si­ets hel­ger och lov. 1970 klev John­nys pap­pa Rolf in i bil­den. Just den här da­gen lig­ger han på en sand­strand på Gran Ca­na­ria, men job­bar an­nars som van­ligt i fö­re­ta­get, vid 71 års ål­der.

Öve­rallt i verk­sta­den lig­ger spän­nan­de mo­tor­de­lar. Ame­ri­kans­ka V8:or i oli­ka sta­di­er av re­ha­bi­li­te­ring. Topploc­ken till en Porsche 356 kän­ner vi ome­del­bart igen då den ena ven­ti­len sit­ter i vin­kel. Ett hel­re­no­ve­rat mo­tor­block till en Vol­vo B20 pus­tar ut ef­ter ope­ra­tion. Det är som att be­sö­ka ett sa­na­to­ri­um för mo­to­rer det här. I för­läng­ning­en kanske ock­så ett sa­na­to­ri­um för män­ni­skor. Nå­got märk­ligt hän­der med hjärtryt­men när man stro­sar bland pre­ci­sions­be­ar­be­tat gjut­järn. Den sak­tar in. Man bör­jar omed­ve­tet ta dju­pa­re an­de­tag och pra­ta lång­sam­ma­re. Ene­by­bergs mo­tor­re­no­ve­ring är en allti­ge­nom gans­ka un­der­bar plats.

Men hur gör vi med topploc­ket till vår bol­man­de pro­jekt­bil? John­ny ska re­no­ve­ra det med nya ven­til­styr­ning­ar och av­ga­s­ven­ti­ler. Klart om nå­gon vec­ka. Se­dan får vi se om vi mås­te gå vi­da­re i jak­ten på or­sa­ken till ol­je­ry­kan­det.

John­ny An­ders­son är tred­je ge­ne­ra­tion i Ene­by­bergs mo­tor­re­no­ve­ring. Sta­tions­vä­gen 2 187 30 Tä­by 08 - 758 19 59 www.ene­by­bergs­mo­tor.se

Pre­ci­sions­be­ar­be­tat gjut­järn och alu­mi­ni­um i ku­bik.

Det gam­la sid­ven­tils­bloc­ket har fått om­sli­pa­de ven­til­sä­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.