GU­RU

Klassiker - - Klassikervärlden -

Gjut­gods i järn och alu­mi­ni­um är rå­va­ran och den står stap­lad ku­bik­me­ter­vis längs väg­gar och i hyllor. Det är topplock och mo­tor­block från värl­dens al­la mo­tor­pro­du­ce­ran­de hörn. Ur gol­vet väx­er ma­ski­ner upp likt ko­los­sa­la ur­tids­djur. Ver­ti­kal­ho­nings­ma­ski­nen Sun­nen från USA och jät­tesvar­ven AMC från Dan­mark. Ba­stan­ta pjä­ser från förr, en smu­la grov­hugg­na i an­le­tet kanske, men li­ka ex­ak­ta i till­ta­let som nå­gon­sin och full­kom­ligt lik­gil­ti­ga in­för vil­ket mil­len­ni­um ka­len­der­bla­den rå­kar vi­sa.

Vi be­sö­ker Ene­by­bergs mo­tor­re­no­ve­ring norr om Stock­holm. En plats oänd­ligt långt bort från kund­mot­tag­ning­ar bakom glas­disk och service för­bo­kad via nå­gon ned­lad­dad app till din mo­bil­te­le­fon. Det här är klas­sisk svensk verk­stads­in­du­stri av den gam­la sko­lan och den dof­tar svagt av skä­r­ol­ja. Ett kort, yt­terst för­tro­en­de­in­gi­van­de handslag och så upp med topploc­ket på ar­bets­bän­ken:

– Va­då ol­je­ryk? In­te ge­nom de här ven­til­styr­ning­ar­na i al­la fall, sä­ger John­ny An­ders­son, tred­je ge­ne­ra­tion i fir­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.