ARVS­TVIST OM MB 300SL AV­GJORD?

Klassiker - - Klassikervärlden -

Hös­ten 2011 av­led en man i Stock­holm som ha­de till­gång­ar vär­da mel­lan 50 och 100 mil­jo­ner kro­nor. Bland an­nat äg­de han två styc­ken Mer­ce­des-benz 300SL, en Ro­ads­ter och en Cou­pé må­svinge. Ef­tersom han in­te ha­de någ­ra nä­ra släk­ting­ar skul­le allt gå till All­män­na Arvs­fon­den. Två per­so­ner häv­da­de då att de ha­de rätt till ar­vet och den rätts­pro­ces­sen har nu slu­tat med en för­lik­ning, upp­ger SR Eko­no­mi­e­kot. Fort­fa­ran­de på­går ett an­nat rätts­tvis­ter om ar­vet, men det ser ut som att de två Mer­ce­de­sar­na kom­mer att auk­tio­ne­ras ut av arvs­fon­den. Ex­em­pla­ren ska va­ra re­la­tivt okän­da och en av dem ska ba­ra ha 135 mil på mä­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.