Va­sa­ga­tan 09.43 ... el­ler 09.41

Klassiker - - Ögonblicket - TEXT CARL LEGELIUS FOTO NOR­DIS­KA MU­SE­ETS ARKIV

Året bor­de va­ra 1969. Det är sen­som­mar i Stock­holm och för­mid­dags­tra­fi­ken sö­derut längs Va­sa­ga­tan är tät. Ur­ma­ka­rens kloc­ka vi­sar på 17 mi­nu­ter i tio och so­len står re­dan högt, många har fällt ned sol­skyd­den för att in­te blän­das.

Två tje­jer i kor­ta kjo­lar nju­ter av som­mar­vär­men och tit­tar mot Tex­ös skylt­föns­ter. Man­nen de pas­se­rar är mer frusen av sig i mörk över­rock.

Cen­tra­la Stock­holm är fort­fa­ran­de i all­ra högs­ta grad un­der för­änd­ring, det gam­la ska bort och det nya ska in. Snart ska de två närms­ta kvar­te­ren va­ra riv­na och ga­tan bli be­tyd­ligt bre­da­re. Skymt av de äld­re, slit­na hu­sen i för­grun­den lig­ger re­dan ett mo­der­nis­tiskt kon­tors­hus ri­tat av Lars-erik Lal­ler­stedt och upp­fört mel­lan 1957 och 1960. Med sin sto­ra ro­te­ran­de Mer­ce­des­stjär­na på ta­ket är det mest känt som Mer­ce­des­hu­set men egent­li­gen he­ter det Va­sa­hu­set.

En blän­kan­de Vol­vo 144 Taxi är an­tag­li­gen på väg mot Cen­tral­sta­tio­nen – där är det stän­digt be­hov av tax­i­bi­lar. 144 blev god­känd för tax­i­bruk 1968 och var den förs­ta Vol­von att bli det se­dan Sug­gan lagts ned tio år ti­di­ga­re.

Någ­ra bi­lar bakom, ef­ter PV:N, Ama­zon herr­gårds­vag­nen, Volks­wa­gen Typ 1:an och den två­fär­ga­de Vol­vo 445 Du­et­ten lig­ger yt­ter­li­ga­re en taxi, en Opel Re­kord.

Den väl­kläd­de chauf­fö­ren i Vol­vo 144:an hål­ler li­te ex­tra av­stånd till den buck­li­ga Ci­troën 2CV:N fram­för. Frans­män på se­mes­ter – det vet man ald­rig vad de kan hit­ta på. Siff­ror­na 75 i slu­tet av re­gi­stre­rings­num­ret be­rät­tar att den minst tio år gam­la Citt­ran är hem­ma­hö­ran­de i Pa­ris. Men sit­ter det in­te ett H-mär­ke i ru­tan? Det ty­der på att det in­te är ett till­fäl­ligt be­sök. Med 12,5 häst­kraf­ter till för­fo­gan­de kanske be­sätt­ning­en drar sig för den långa re­san hem.

I väns­ter­fi­len stån­kar sig en Aus­tin 200 last­bil med väl över­täckt flak fram. Med extraru­tor i knä­höjd har chauf­fö­ren bra koll di­rekt fram­för bi­len men frå­gan är om han ser bud­mo­pe­dis­ten bakom som för­sö­ker ta sig för­bi.

Iför­da mör­ka ko­sty­mer, vi­ta skjor­tor och sma­la slip­sar är det tyd­ligt att de två män­nen i Dod­ge Dart -66:an är ute på jobb. Ut­sän­da av sta­ten för att mörk­läg­ga en Ufo-at­tack el­ler så ska de säl­ja brand­för­säk­ring­ar. Fö­ra­ren har rul­lat ner si­doru­tan och lagt ut arm­bå­gen, kanske be­rät­tar han för sin kol­le­ga om vec­kan på Mal­lor­ca som han just kom­mit till­ba­ka ifrån.

Ha­de in­te kvin­nan i sin vi­ta Ford Cor­ti­na klämt in sig i väns­ter­fi­len ha­de det le­gat tre ame­ri­kans­ka bi­lar på rad – in­te nå­gon själv­klar­het un­der sent 1960-tal ef­tersom för­sälj­ning­en av Usa-bi­lar mins­kat kraf­tigt se­dan topp­å­ren på 1950-ta­let.

Cor­ti­na-kvin­nan tit­tar li­te oro­ligt i back­spe­geln på den sto­ra Ford Ga­laxie sta­tions­vag­nen som lig­ger väl­digt nä­ra bakom – kanske har fö­ra­ren just tu­tat ir­ri­te­rat. Bakom For­den smy­ger en Va­li­ant, tätt följd av en Volks­wa­gen 1500.

Kil­lar­na med mo­pe­den vid över­gångs­stäl­let ver­kar stå och vän­ta på nå­got – de spa­nar al­la tre norrut. Det gör även man­nen i ko­stym li­te läng­re upp på trot­to­a­ren. El­ler så har de sett fo­to­gra­fen som står på den kor­san­de bron med sin full­for­matska­me­ra och vill ve­ta vad det är som är så in­tres­sant att ta bild på?

Från den kor­san­de Kungs­ga­tan långt bort kom­mer en svart Mer­ce­des 300 Ade­nau­er med bre­da vi­ta däck­si­dor gli­dan­de, trots att det är en gam­mal bil be­sit­ter den stor pon­dus. Bakom den skym­tar än­nu en im­po­sant bil som skul­le kun­na va­ra en Mer­ce­des 600 – är det stats­be­sök på gång?

Li­te när­ma­re står en li­ten Opel med oval tysk ex­port­plåt. Det ser ut att va­ra lyx­mo­del­len av Ka­dett A Cou­pé. L som i Lux­us.

Längst bort i bild, där Va­sa­ga­tan bör­jar med Nor­ra Ban­tor­get, lig­ger Lo­bor­gen. Från bör­jan het­te ar­be­tar­rö­rel­sens hu­vud­kvar­ter Carl­bergs­ka hu­set och upp­för­des 1899. Se­dan 1926 till­hör det dock LO då det bygg­des om till kon­tors­hus. Den sto­ra kloc­kan på fa­sa­den går två mi­nu­ter ef­ter ur­ma­ka­rens. Det kan man tol­ka in vad som helst i.

Det har skri­vits när­mast oänd­li­ga mäng­der ung­doms­böc­ker och dec­ka­re med mo­torin­slag men of­ta är de snabbt skriv­na och pub­li­ce­ra­de un­der pseu­do­nym. Någ­ra av de här böc­ker­na är emel­ler­tid skriv­na av mer am­bi­tiö­sa för­fat­ta­re och jag ska in­te för­ne­ka att en del obe­grip­ligt pro­duk­ti­va skri­ben­ter ock­så lyc­kats be­hål­la bå­de gott hu­mör och god iakt­ta­gel­se­för­må­ga. Ge­ne­rellt tycks dock för­la­gen in­te ha satt sin mest driv­na över­sät­ta­re på des­sa tit­lar – i vis­sa styc­ken kan de va­ra di­rekt svår­be­grip­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.