Plåt­sti­na av Adam Al­len HETSIG LÄS­NING

Hur star­ta­de ditt mo­tor­in­tres­se? Kanske ge­nom en fart­fylld ung­doms­bok med bil­te­ma?

Klassiker - - Objekt - TEXT PET­TER ÅLANDER

gavs ut i Sve­ri­ge 1938 och är ovan­lig då den in­te hand­lar om mo­tor­täv­ling­ar ut­an om att re­no­ve­ra en bil. In­nan du sät­ter boken Tvil­ling­dec­kar­na Väl­digt många av oss har stött på be­rät­tel­ser­na om Tvil­ling­dec­kar­na och de­ras ku­sin Hub­be som un­der sig­na­tu­ren Si­var Ahl­rud pub­li­ce­ra­des i över 40 böc­ker un­der 1940-70ta­len. För­fat­tar­na Ivar Ahlstedt och Sid i hän­der­na på en ung lä­sa­re gäl­ler det att ha en sot­nings­sats hem­ma för man vill ome­del­bart gå ut i ga­ra­get för att sli­pa ven­ti­ler. En klas­si­ker. Roland Rom­me­rud var myc­ket pro­duk­ti­va och utö­ver ett par tvil­ling­dec­ka­re per år skrev de li­te av var­je och myc­ket av allt var­för en del av böc­ker­na är bätt­re än and­ra. De har emel­ler­tid en fin käns­la för ti­den och det flam­man­de mo­tor­in­tres­set un­der des­sa de­cen­ni­er – i Speed­waymyste­ri­et fi­gu­re­rar ex­em­pel­vis den för­nä­me fö­ra­ren Eskil Karls­son som jag be­rört i an­nat sam­man­hang. Idag är be­rät­tel­ser­na kanske mest för oss som har trev­li­ga min­nen av dem se­dan ti­di­ga­re. man att boken ut­spe­lar sig 1953 blir be­rät­tel­sen nå­got li­te mer tro­vär­dig. För­fat­ta­ren Bru­ce Car­ter, eg. Ri­chard R. Hough, flög själv Haw­ker Hur­ri­ca­ne och Typ­hoon un­der kri­get och pub­li­ce­ra­de mer än 90 böc­ker – in­te minst om sjö­histo­ria. En fin, myc­ket bil­ro­man­tisk histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.