BROMMAS BÄS­TA BROM­SAR GURU HIT­TA HIT Bil & In­du­stri­brom­sar Ran­ham­mars­vä­gen 5 168 67 Brom­ma 08-34 75 98 www.bil­brom­sar.se

Mång­en bi­len­tu­si­ast har suc­kat över si­na ros­ti­ga brom­sok där de sit­ter som skämskud­dar bakom fäl­gar­na. Men hav för­trös­tan – hjälp finns hos Bil & In­du­stri­brom­sar i Brom­ma.

Klassiker - - Klassikervärlden - TEXT & FOTO STAF­FAN ERLANDSSON

Bil & In­du­stri­brom­sar star­ta­de re­dan 1974 på Tom­te­bo­ga­tan i Stock­holm och har se­dan dess ut­rät­tat tu­sen­tals stör­re och mind­re broms- och kopp­lings­mi­ra­kel. Åt­skil­li­ga his­sar stan­nar ock­så där de ska tack va­re fö­re­ta­get. Se­dan någ­ra år be­drivs verk­sam­he­ten i ett in­du­stri­om­rå­de strax sö­der om Brom­ma flyg­plats.

–Det skul­le byg­gas lä­gen­he­ter i vå­ra gam­la lo­ka­ler på Tom­te­bo­ga­tan så vi blev tvung­na att flytta, be­rät­tar de­lä­ga­ren Las­se Ehrn­ström.

Kund­kret­sen be­står till stor del bi­len­tu­si­as­ter som be­hö­ver hjälp med brom­sar och kopp­lings­la­mel­ler, spe­ci­ellt när det rör sig om re­no­ve­ring­ar där det kan va­ra svårt att få tag i de­lar. Upp­dra­gen kom­mer från he­la lan­det och en del av kun­der­na är ock­så bil­verk­stä­der.

– Det hän­der fak­tiskt att det kom­mer in mo­der­na gre­jer från bil­fir­mor som vill hjäl­pa si­na kun­der att spa­ra peng­ar, sä­ger Las­se.

Det finns allt­så fort­fa­ran­de verk­stä­der som hell­re re­no­ve­rar ett gam­malt brom­sok än ba­ra skru­var dit ett nytt.

Det krång­li­ga och svå­ra är an­nars Bil & In­du­stri­brom­sars spe­ci­a­li­tet. Ge­nom åren har Las­se byggt upp en stor er­fa­ren­het om vil­ka de­lar som be­hövs för en re­no­ve­ring och kanske fram­för allt var man får tag i des­sa de­lar. Och går det än­då in­te att hit­ta kan Las­se of­ta till­ver­ka nya de­lar.

– Jag har re­serv­delska­ta­lo­ger från 1926 och fram­åt och ge­nom dem kan jag hit­ta myc­ket, för­kla­rar Las­se. Och skul­le ex­em­pel­vis broms­band va­ra omöj­li­ga att få tag på kan jag få fram tjock­le­ken ge­nom att mä­ta trum­mans di­a­me­ter och ra­di­en på broms­bac­ken, för­kla­rar han.

Re­dan i bi­lens barn­dom väx­te ett an­tal till­ver­ka­re av broms- och kopp­lings­de­lar sig star­ka som un­der­le­ve­ran­tö­rer, där­för är det många gång­er sam­ma de­lar till oli­ka mär­ken. Är en rep­sats till en hu­vud­cy­lin­der slut till en Ro­ver kan Las­se slå i si­na lis­tor och

kon­sta­te­ra att ex­akt sam­ma gre­jer satt i ex­em­pel­vis en Vol­vo och på så vis hit­ta de­lar­na.

– Ibland kan det krä­vas att jag går bak­vä­gen och de­mon­te­rar gre­jer­na, sä­ger Las­se. När det lig­ger på bän­ken ser jag vad som be­hövs och kan puss­la ihop det med oli­ka de­lar. Det all­ra mesta går att lö­sa!

När Las­se re­no­ve­rar ett brom­sok bör­jar han med att ta ur kol­var­na. Med hjälp av en hem­ma­gjord uni­ver­sal­kopp­ling an­vän­der han en hand­pump som via broms­rö­rets an­slut­ning tryc­ker in spo­larväts­ka i oket för att pres­sa ut kol­var­na. Sista bi­ten an­vän­der han en av­dra­ga­re som fri­gör kol­var­na den där sista mil­li­ me­tern. Där­ef­ter kom­mer den spän­nan­de de­len med att los­sa skru­var och nipp­lar som sut­tit orör­da un­der år­tion­den, det bru­kar kun­na lö­sas med ett långt led­hand­tag.

När allt är isär­ta­get ham­nar oken i en hetvat­ten­tvätt som lö­ser upp även väl in­grodd smuts. Ef­ter att ha tor­kat ham­nar oken i en au­to­ma­tisk bläs­ter, el­ler slung­rensma­skin som det he­ter på verk­stads­språk. Där tum­lar oken runt på en gum­mi­mat­ta och bläst­rats med me­tall­ku­lor som är så små att de känns som väl­digt fin­kor­ning sand vid be­rö­ring. Re­sul­ta­tet är ena­stå­en­de – ytan blir som ny.

Se­dan blå­ses oken re­na med tryck­luft in­nan det är dags för lack och ett av­slu­tan­de skikt klar­lack som ex­tra skydd.

–Med tan­ke på att luft­nipp­lar­na of­ta är­gar fast bru­kar jag se till att smör­ja in dem med li­te ke­ra­misk pas­ta. Då blir de­mon­te­ring­en be­tyd­ligt enkla­re näs­ta gång de ska los­sas, tip­sar Las­se.

När vi än­då är in­ne på luft­nipp­lar, al­la hob­by­me­ka­ni­kers svur­na fastär­ga­de fi­en­de, har Las­se ett tips som kan be­spa­ra dig en hel del peng­ar.

–Om du skul­le dra sön­der en nip­pel i oket är det bätt­re att kom­ma hit med det di­rekt, sä­ger Las­se. Många för­sö­ker bor­ra loss nip­peln och när jag väl får oket är det of­ta med ett av­bru­tet borr väl för­ank­rat i god­set. Det kos­tar bå­de tid och peng­ar att åter­stäl­la.

Kost­na­den för en re­no­ve­ring va­ri­e­rar på vil­ket ok det hand­lar om och vil­ka de­lar som be­hö­ver by­tas, men man får räk­na med un­ge­fär 700 kr per ok och uppåt om kol­var­na är i gott skick. Den to­ta­la re­no­ve­rings­kost­na­den va­ri­e­rar gi­vet­vis från fall till fall men van­ligt­vis blir det bil­li­ga­re än att kö­pa ett nytt ok, om nu så­da­na finns.

Fram­ti­den för Bil & In­du­stri­brom­sar ser ljus ut, trots att Las­se så smått pla­ne­rar för en till­va­ro som pen­sio­när. In­nan dess är pla­nen att lära upp en ef­ter­trä­da­re, allt för att sä­ker­stäl­la att det enor­ma kun­nan­de han till­go­dogjort sig un­der åren kan le­va vi­da­re.

Slut­li­gen har Las­se någ­ra bromstips till bi­lä­ga­re.

– Det är vik­tigt att by­ta broms­väts­ka re­gel­bun­det. Den tar åt sig vat­ten och då kan broms­rö­ren ros­ta, för­kla­rar Las­se. Det är ock­så vik­tigt att du ”mo­tio­ne­rar” brom­so­ken ge­nom att re­gel­bun­det tryc­ka på bromspe­da­len om bi­len står still länge. Och kom ihåg att brom­sa ski­vor och trum­mor var­ma in­nan av­ställ­ning om det är fuk­tigt ute. An­nars har du ga­ran­te­rat ros­ti­ga ski­vor till vå­ren. Än en gång be­kräf­tas re­geln att bi­lar ska an­vän­das för att må bra, in­te minst broms­sy­ste­met.

Broms­pro­blem är var­dags­mat för Las­se Ehrn­ström på Bil & In­du­stri­brom­sar. Här för­be­reds en bromstrum­ma för svarv­ning.

Lac­ke­ring ef­ter bläst­ring för­läng­er li­vet på ny­re­no­ve­ra­de ok.

Slung­rensma­ski­nen som med små me­tall­ku­lor för­vand­lar ros­ti­ga brom­sok till nyskick är oum­bär­lig. Att som be­sö­ka­re in­te bör­ja tryc­ka på knap­par­na krä­ver själv­be­härsk­ning.

Lag­ret med gam­la ori­gi­nal­de­lar är unikt – ett re­sul­tat av mer än 40 år i bran­schen.

Kol­var­na pressas ut med hjälp av spo­larväts­ka som hand­pum­pas in i oket.

Ny­bläst­rat ok re­do in­för åter­mon­te­ring.

Med li­te tur hål­ler kol­var­na måt­tet för att kun­na åter­an­vän­das. Gum­mi­de­tal­jer byts dock all­tid ut.

Hetvat­ten­tvätt av­lägs­nar den mest en­vi­sa av­lag­ring, som mås­te bort in­nan bläst­ring­en.

När kol­var­na de­mon­te­rats de­las oket i två hal­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.