SAM­LAR­BIL 2017

Klassiker - - Klassikervärlden -

Öp­pet­ti­der Lör­dag 25 mars kl 9-19 Sön­dag 26 mars kl 9-17 Bil­jet­ter Bil­jett­pris 170 kr per dag el­ler 250 kr för he­la hel­gen. Barn un­der 15 år gra­tis. För­köp kan gö­ras till sam­ma pris som i kas­sor­na på www.ticnet.se – då kan du ock­så gli­da fö­re kön. Grupp­ra­bat­ter för minst 10 per­so­ner ges för ex­em­pel­vis klub­bar. Köp & sälj bi­lar och pry­lar på Sam­lar­bil 2017! Boka sälj­plats på mark­na­den! 3×6 me­ter för 600 kr per dag, då in­går ock­så en in­trä­des­bil­jett till mäs­san. Vill du att vi fix­ar sälj­bord blir to­talpri­set 800 kr per dag. Up­pack­ning kan ske från kl 07.00 lör­dag och sön­dag. Sälj din klas­si­ker på mäs­san! Boka en sälj­plats och möt tu­sen­tals pre­sum­ti­va kö­pa­re. Pris 600 kro­nor per dag – in­klu­si­ve in­trä­des­bil­jett. (Dess­utom har du ju fix­at par­ke­ring­en). Boka via www.klas­si­ker.nu/sam­lar­bil2017

VOL­VO B18 Per Gill­brand tog an­ställ­ning hos Vol­vo i mit­ten av 1950-ta­let. Han skul­le bli en av hu­vud­män­nen när den nya B18-mo­torn ut­veck­la­des. Den främs­ta skill­na­den mot ti­di­ga­re B16 och B4B var att ve­vax­eln gjor­des fem­lag­rad, starkt bi­dra­gan­de till mo­to­rer­nas stryk­tå­lig­het och nästin­till out­töm­li­ga ut­veck­lings­po­ten­ti­al. Spår av B18, om så ba­ra i tan­ken, skul­le fin­nas kvar i den sista röd­blocks­mo­torn som mon­te­ra­des i en Vol­vo sent 1990-tal.

SAAB V4 I feb­ru­a­ri 1966 tog Per Gill­brand le­digt från sin an­ställ­ning vid Saabs mo­tor­la­bo­ra­to­ri­um. Fö­re­vänd­ning­en var att ha skul­le pro­va att dri­va sin fars färg­han­del i Ti­da­holm (!). Vad det egent­li­gen hand­la­de om var att Per till­sam­mans med sin fa­milj res­te ner till Ita­li­en där han i ett topp­hem­ligt pro­jekt ut­för­de lång­tes­ter på en Saab 96 för­sedd med en V4-mo­tor från Ford. Pro­jek­tet kal­la­des Kaj­sa – kanske den förs­ta men in­te den sista gång­en som Per Gill­brands för­må­gor bi­drog till att räd­da Saab. Ba­ra någ­ra år se­na­re var två­tak­ta­re i prin­cip osälj­ba­ra.

Per Gill­brand 1934–2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.