SAAB APC

Klassiker - - Klassikervärlden -

En av nack­de­lar­na med över­ladd­ning är att mo­to­rer­na mås­te kon­strue­ras med be­tyd­ligt läg­re kom­pres­sions­för­hål­lan­de för att ge till­räck­lig fel­mar­gi­nal mot spik­ning­ar. Åt­minsto­ne in­nan Per Gill­brands APC ”Au­to­ma­tic Per­for­man­ce Con­trol” från 1982. Med hjälp av en knack­sen­sor kun­de sy­ste­met re­gle­ra ladd­tryc­ket så mo­torn in­te spi­ka­de, oav­sett bräns­lets ok­tan­tal, sotav­lag­ring­ar i för­brän­nings­rum­met el­ler helt van­ligt sli­tage. Grund­kom­pres­sio­nen kun­de hö­jas så pre­stan­da var go­da även när tur­bon in­te lad­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.