The High­li­ne

Klassiker - - Sverigeresan -

Mel­lan 1934 och 1980 kör­de gods­tåg på en hög­ba­na på väst­ra Man­hat­tan. Ef­ter pro­tes­ter mot en pla­ne­rad riv­ning be­va­ra­des ba­nan och se­dan 2009 är The High­li­ne en gröns­kan­de park och konstut­ställ­ning i kom­bi­na­tion. Att gå den 2,4 kilo­me­ter långa sträc­kan ger ett an­norlun­da per­spek­tiv på New York – dess­utom är det gra­tis. www.the­high­li­ne.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.