HE­INZ SPORRADES AV SVÅRIGHETEN ATT HIT­TA EN BMW 600. TILL SLUT FANN HAN ETT PÅ­BÖR­JAT PRO­JEKT I HAM­BURG

Klassiker - - Sverigeresan -

He­inz minns att små­bi­lar var van­li­ga i Wi­en. – Det var många Mai­co, en kons­tig en med dörr i bå­da än­dar som het­te Zünd­app Ja­nus och så na­tur­ligt­vis He­in­kel Ka­bi­ne.

Men ald­rig nå­gon Ve­lorex, den där tjec­ko­slo­va­kis­ka med ka­ross i väv­tyg. Det är vis­ser­li­gen ba­ra 30 mil mel­lan Wi­en och Prag men den tjec­ko­slo­va­kis­ka hu­vud­sta­den ha­de li­ka gär­na kun­nat lig­ga på må­nen. Grän­sen mel­lan öst och väst var her­me­tiskt tät.

BMW:NS små hjul fun­ge­ra­de il­la på Wi­ens kul­ler­stens­ga­tor. Ef­ter någ­ra år byt­te He­inz in den mot en ny Hund­ko­ja – vars små hjul fun­ge­ra­de pre­cis li­ka il­la! Hund­ko­jan följ­de med när He­inz 1967 flyt­ta­de till Sve­ri­ge. Den byt­te äga­re någ­ra år se­na­re, finns den kvar idag?

Det skul­le se­dan drö­ja många år in­nan He­inz äg­na­de stu­den­tå­rens BMW 600 nå­gon tan­ke. Men så 1993 såg han en par­ke­rad i Vis­by, en av ba­ra en hand­full svensk­sål­da bi­lar. He­inz drog sig till min­nes att han ju fak­tiskt ha­de haft en så­dan. Men så var det en bil in­nan … ?

– Jag kun­de in­te kom­ma på vad den het­te! När jag kom hem bör­ja­de jag le­ta bland gam­la bil­der och för­stod att det var en Gut­brod som jag kört av vägen. Det nam­net ha­de jag in­te ut­ta­lat se­dan jag kom till Sve­ri­ge 1967!

He­inz drab­ba­des av en svår­ar­tad öns­kan att åter äga en Gut­brod. Det tog ho­nom tre år att

hit­ta ett skogs­vrak som han se­dan äg­na­de tio år åt att re­no­ve­ra. Gut­bro­den sål­des så små­ning­om när He­inz kän­de att han var fär­dig med den.

– Det kän­des rätt då och det gör det fort­fa­ran­de. Men så bör­ja­de jag tän­ka på den and­ra bi­len jag ha­de i Ös­ter­ri­ke, BMW:N. Gick det att få tag i en så­dan? Jag ef­ter­fors­ka­de och in­såg att de var myc­ket ovan­li­ga. Ing­en av de sex ägar­na i Sve­ri­ge ha­de nå­gon tan­ke på att säl­ja. Sam­ma sak på kon­ti­nen­ten. Bi­lar fanns, men ing­en var till sa­lu.

He­inz sporrades av svårigheten att in­för­skaf­fa en BMW 600. Och till slut hit­ta­de han ett på­bör­jat re­no­ve­rings­ob­jekt som stod i Ham­burg. Det var ett gäng kil­lar som bör­jat re­no­ve­ra bi­len som ett ge­men­samt pro­jekt. Ar­be­tet ha­de av nå­gon an­led­ning gått i stå och nu var bi­len till sa­lu.

Chas­sit och mo­torn var re­dan re­no­ve­ra­de. Ka­ros­sen lac­ke­rad och klar, men mas­sor av de­lar sak­na­des. Bi­len ha­de stått bakom en la­da på en bond­gård i nor­ra Tyskland i ge­ne­ra­tio­ner. Styr­ning, brom­sar och in­red­ning åter­stod – samt pap­pers­ar­be­te.

–Bi­len fanns na­tur­ligt­vis in­te läng­re i det tys­ka bil­re­gist­ret och i Tyskland spa­rar man in­te bi­lens re­gis­ter­post läng­re än sex-sju år, sä­ger He­inz. Men tack och lov fanns bi­len kvar i BMW:S re­gis­ter.

Med ett in­tyg från Mün­chen, där det bland an­nat fram­gick att den var såld till en hand­la­re i Ki­el gick det se­dan bra att gö­ra en svensk ur­sprungs­kon­troll.

He­inz ar­be­ta­de i ga­ra­get in­till sin som­mar­stu­ga ut­an­för As­kersund. Han tyc­ker om att job­ba med hän­der­na. Men pre­cis li­ka ro­ligt är det att sö­ka ef­ter sak­na­de de­lar. Det mesta kun­de hand­las ge­nom den tys­ka Iset­ta-klub­ben som la­ger­hål­ler mo­del­len till un­ge­fär 70 pro­cent. An­nat kun­de He­inz kö­pa ge­nom en tysk fir­ma som de­mon­te­rat fle­ra bi­lar och som säl­jer be­gag­na­de bi­tar löst.

– Sä­tes­ra­men fram till ex­em­pel, sä­ger He­inz. Den sak­na­des men jag kun­de kö­pa en be­gag­nad som Kal­les Sa­del­ma­ke­ri här i Öre­bro kläd­de och som jag själv mon­te­ra­de. Ett myc­ket till­freds­stäl­lan­de jobb.

En ny vindru­ta vi­sa­de sig dä­re­mot va­ra svå­ra­re att upp­bringa. I slutän­den fick en ny ru­ta till­ver­kas av en fir­ma i Eng­land. Vå­ren 2015 an­såg sig He­inz va­ra så fär­dig med bi­len att en tid för re­gi­stre­rings­be­sikt­ning kun­de bo­kas:

– Jag trod­de ju att allt skul­le gå pro­blem­fritt med ur­sprungs­kon­trol­len re­dan fär­dig. Men det blev tum­men ner di­rekt. Be­sikt­nings­man­nen häv­da­de att chas­si­num­ret var stämp­lat i ef­ter­hand, så den här bi­len skul­le in­te gå att be­sik­ta.

Be­sikt­nings­sta­tio­nen hän­vi­sa­de He­inz till Larm­tjänst, som kun­de ut­re­da ären­det. He­inz lät gö­ra en utred­ning, som kos­ta­de 2 000 kro­nor. Ef­ter att ha tit­tat på gam­la bil­der från Ham­burg kom Larm­tjänsts in­spek­tör fram till att chas­si­num­ret nog var över­ens­stäm­man­de med ur­sprung­et. De som på­bör­ja­de re­no­ve­ring­en ha­de nog för­tyd­li­gat siff­ror­na nå­got när chas­sit re­no­ve­ra­des. Men det­ta dög in­te för kon­trol­lan­ten på be­sikt­nings­sta­tio­nen:

– Jag tog då kon­takt med Trans­port­sty­rel­sens hu­vud­kon­tor i Bor­länge, som gav mig rätt. Men när jag åter­kom till be­sikt­nings­sta­tio­nen för tred­je el­ler fjär­de gång­en blev kon­trol­lan­ten ur­sin­nig och släng­de igen dör­ren i an­sik­tet på mig.

He­inz ring­de då hu­vud­kon­to­ret igen och till slut ord­na­de det sig. Hös­ten 2015 kom nya re­gi­stre­rings­skyl­tar med pos­ten. He­inz be­rät­tar att det var fan­tas­tiskt ro­ligt att bör­ja kö­ra bi­len. Bort­sett från någ­ra mind­re me­ka­nis­ka man­ke­mang, där me­kar­gäng­et i Ham­burg slar­vat, har hans 600 vi­sat sig fun­ge­ra pro­blem­fritt. Pre­cis som hans förs­ta gjor­de un­der de två år han äg­de den.

Om du be­sök­te Klas­si­kers sam­lar­bils­mäs­sa i Öre­bro sen­vin­tern 2016 så minns du den sä­kert där den stod ut­ställd i den långa trap­pan.

Nu har He­inz re­no­ve­rat de två förs­ta bil­mo­del­ler­na han äg­de som ung. Den tred­je var en Hund­ko­ja, rim­ligt­vis bor­de då ock­så den tred­je bi­len He­inz re­no­ve­rar bli en …

–Jag har in­te tänkt den tan­ken fär­dig än­nu, skrat­tar He­inz. Vi får se. Jag kom­mer hur som helst in­te att säl­ja den här bi­len in­nan.

Få bi­lar lå­ter dig ta den här bil­den ut­an att nå­got är helt på tok. Rat­ten fälls un­dan med dör­ren för ett en­kelt in­steg. BMW bygg­de näs­tan 160 000 två­sit­si­ga Iset­tor, men ba­ra 35 000 av ex­em­plar av fyr­sit­si­ga BMW 600. Mo­torn är häm­tad från BMW:S mo­tor­cy­ke

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.