Bilshow ut­an grän­ser

Klassiker - - Dokument -

Först när­mar du dig bi­lar­na på sam­ma sätt som på en ut­ställ­ning. Hän­der­na på ryg­gen, över­krop­pen lätt fram­åt­lu­tad. Du vill tit­ta men in­te rö­ra. Se­dan ser du att and­ra runt om­kring är li­te mer när­gång­na. De stic­ker in hu­vu­det ge­nom en öp­pen ru­ta. Kry­per un­der. Skru­var av ky­lar­loc­ket. Kän­ner på slang­ar. Öpp­nar ba­ga­geluc­kor och hu­var. Du blir mo­di­ga­re. Glän­tar på en dörr. Lu­tar dig in. Sät­ter dig i sä­tet men med föt­ter­na ut­an­för. Och så till slut, in med he­la krop­pen. Ing­en sä­ger till. Ställ in sto­len, back­spe­geln. Stäng dör­ren och stäng ute den öv­ri­ga publi­ken. Fing­ra på de fan­tas­tis­ka ström­bry­tar­na. Dörr­lå­set – är det så det ser ut? Rat­ten – hur kan en ratt va­ra så vac­ker? Du tit­tar ut ge­nom vindru­tan och låt­sas att vägen lig­ger fri fram­för dig. Du sit­ter i en Fer­ra­ri Day­to­na. I mor­gon kom­mer den att klub­bas för siså­där åt­ta mil­jo­ner kro­nor och stäl­las i nå­got ga­rage. Men idag är det du och Fer­ra­rin – än­da tills nå­gon an­nan vill in och pro­va.

Carl Legelius pro­var si­na dröm­mars Fer­ra­ri Day­to­na.

Al­fa Gta-ex­per­ter dis­ku­te­rar om auk­tions­bi­len verk­li­gen är värd 200 000 eu­ro som auk­tions­fir­man tror. Den går se­dan för 336 000 ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.