UN­DER­VERK MED GEM Ge­nast: Kö­ra, kö­ra, kö­ra! Snart: Kö­ra, kö­ra. Se­na­re: Kö­ra …

Bo Legelius kan an­das ut – hå­let ef­ter Che­van är nu fyllt. Er­sät­ta­ren är en näs­tan 50 år yng­re Gm-bil – som går ut­märkt att la­ga med kon­tors­ma­te­ri­el.

Klassiker - - Våra Klassiker -

I för­ra num­ret be­rät­ta­de jag om skils­mäs­san ef­ter 25 år från min Chev­ro­let 1939 och min be­gyn­nan­de jakt ef­ter min förs­ta bil med mo­torn bakom ryg­gen – jag skri­ver med­ve­tet så för det in­klu­de­rar ju även mitt­mo­tor­bi­men lar och en så­dan blev det. Det vi­sa­de sig in­te fin­nas så många häck­mo­tor­bi­lar på mark­na­den som jag tän­de på. Men plöts­ligt stod det klart – Fi­e­ro! Pon­ti­acs mitt­mo­tor­bil som till­ver­ka­des mo­dellå­ren 1984–1988.

För att va­ra en Gm-pro­dukt är det en ori­gi­nell ska­pel­se i John De­lo­re­ans an­da. Han slu­ta­de vis­ser­li­gen re­dan 1973 som chef för Pon­ti­ac Di­vi­sion men där ha­de han fak­tiskt skis­sat på en mitt­mo­tor­bil. Den tan­ken för­verk­li­ga­de han dock först långt se­na­re och un­der eget namn.

Forsk­ning om Fi­e­ro vi­sa­de att det var en -88:a man skul­le ha. GM ha­de köpt Lo­tus 1986 och gi­vit eng­els­män­nen upp­dra­get att in­för mo­dellå­ret 1988 ny­kon­stru­e­ra Fi­e­ros chas­si för op­ti­mal väg­håll­ning. Lo­tus gick grund­ligt till väga och re­sul­ta­tet blev ena­stå­en­de. Trots det – el­ler kanske just där­för – fat­ta­de GM:S kon­cern­led­ning på vå­ren 1988 be­slu­tet att läg­ga ned pro­duk­tio­nen av Fi­e­ro. An­led­ning­en lär ha va­rit att eli­mi­ne­ra in­tern­kon­kur­rens med Cor­vet­te. Där­för sva­rar den bäs­ta år­gång­en 1988 med 26 401 bi­lar för ba­ra sju pro­cent av den to­ta­la Fi­e­ro­pro­duk­tio­nen på 370 167 en­he­ter.

En -88:a vil­le jag allt­så ha och den skul­le ha ma­nu­ell väx­ellå­da. På Bloc­ket fanns just då en en­da så­dan

Plat­sen är en Vol­vo­träff i Gö­te­borg år 2042. Runt en svart Vol­vo V70 står en mind­re folk­sam­ling, i cent­rum be­rät­tar äga­ren om sin bil: ”Den äg­des av en märk­lig typ, han var visst jour­na­list. Han kör­de mest med si­na äld­re Vol­vo­bi­lar me­dan hans ny­as­te fick stå un­der ett täc­ke i en la­da, det är där­för den är så fin för­står ni!”.

Jag köp­te min hit­tills ny­as­te bil för fy­ra år se­dan, nu skul­le jag vi­sa fa­mil­jen

Hej 1988! Bred kar­dan­tun­nel, tuff in­stru­men­te­ring och plastratt med ny­bil­s­käns­la.

V6 på tvä­ren – 137 hk. Mul­ler.

Vol­vo 165 1972 – körs hårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.