Det­ta har 1971 1972

Klassiker - - Klassikerguiden -

far­tre­sur­ser långt över det man var van vid på bi­lar i eko­no­mi­klas­sen. Trev­lig fjäd­ring, så­där li­te la­gom mjuk för att ab­sor­be­ra even­tu­el­la ojämn­he­ter ut­an att bli ving­lig. Kör­gläd­jen sit­ter fort­fa­ran­de i! Den fyr­väx­la­de väx­ellå­dan är dock ing­et un­der av pre­ci­sion. Låg ut­väx­ling märks dess­utom på mo­tor­väg där bul­ler­ni­vån är hög. Fem­väx­lad lå­da dök upp först 1983 på i Sve­ri­ge – med 1050-mo­torn.

Be­rät­ta mer! Med halv­kom­bi­bak­luc­ka och fäll­bart bak­sä­te är den ock­så prak­tisk, nå­got många fa­mil­jer i söd­ra Eu­ro­pa kan be­kräf­ta – Fi­at 127 är fak­tiskt rym­lig för att va­ra så li­ten. I sam­ti­da tes­ter, som i Tek­ni­kens Värld nr 18/1974, ond­gjor­de man sig över att plast­sko­ning­en på sto­lar­na gick li­te väl långt in på sto­len, vil­ket med­för­de att man blev svet­tig på skin­kor­nas yt­ter­del. Kan va­ra nog så vik­tigt att kom­ma ihåg in­för som­ma­rens långre­sa …

Okej, ska tän­ka på det. Vil­ka mo­to­rer fanns det? Fram till 1977 fanns ba­ra 903-ku­bi­ka­ren på 47 hk. Den tap­pa­de två häs­tar när nya av­gasre­nings­krav in­för­des. Från 1978 års mo­dell er­bjöds även en 1050-ku­bi­ka­re med 48 hk, snart var det den en­da ver­sio­nen i Sve­ri­ge. På and­ra mark­na­der fanns Fi­at 127 Sport med 70 hk ur 1050-mo­torn. 1981 väx­te Sport- mo­torn till 1 300 cc med bi­be­hål­len ef­fekt. Den fick vi ald­rig se här hel­ler. Till 1984 kom Uno till Sve­ri­ge och 127 slu­ta­de säl­jas. Till­verk­ning­en fort­sat­te dock till 1987, dess­utom li­cens­till­ver­ka­des 127 i en rad oli­ka län­der över he­la värl­den. 3,8 mil­jo­ner ex­em­plar blev det ba­ra i Ita­li­en.

Såg 127 li­ka­dan ut he­la ti­den? Man de­lar upp 127-evo­lu­tio­nen i tre se­ri­er. Förs­ta se­ri­ens re­na ut­tryck med kro­ma­de stöt­fång­a­re och stil­ren grill bör­ja­de för­svin­na re­dan från 1974 då en an­nan grill, gum­mi­kläd­da stöt­fång­a­re samt si­do­lis­ter in­för­des. 1977 kom and­ra se­ri­en med ny front. Nu gick bak­luc­kan näs­tan ner till stöt­fång­a­ren och bakru­tor­na var stör­re. 1979 er­bjöds sol­tak i can­vas och bre­da­re däck (155 mm) på mo­del­len Top som ba­ra fanns i fär­ger­na blå- re­spek­ti­ve brons­me­tal-

Kör­gläd­jen sit­ter fort­fa­ran­de i! Den fyr­väx­la­de väx­ellå­dan är dock ing­et un­der av pre­ci­sion.

1971 Pre­miär för 127 i april 1971 som er­sät­ta­re till svans­mo­tor­för­sed­da 850. Ba­se­ras på den nå­got år ti­di­ga­re pre­sen­te­ra­de Fi­at 128 men mo­torn kom­mer från 850 Sport, om än li­te om­ar­be­tad. 1972 På Genè­ve-sa­long­en vå­ren 1972 vi­sas 127 med kom­bi­bak­luc­ka, någ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.