An­non­se­ra helt gra­tis! Du be­hö­ver in­te ens be­ta­la por­to! SVARSPOST 110 960 004 110 23 STOCK­HOLM

Klassiker - - Klassikerbörsen -

tyd­ligt, så snäl­la skriv det rätt i tid­ning­en!

Ru­brik: An­nons­text: Tel/e-post: Tel:

Post­num­mer/ort: Post­nr/ort:

Re­dak­tio­nen för­be­hål­ler sig rät­ten att in­te pub­li­ce­ra en an­nons. Vi re­ser­ve­rar oss för till­fäl­li­ga över­be­last­ning­ar och är ej an­sva­ri­ga för even­tu­el­la fel i an­non­ser­na. Skriv kort­fat­tat och tex­ta tyd­ligt. Du får gär­na ko­pi­e­ra ku­pong­en om du in­te vill klip­pa i tid­ning­en.

Topplockspack­ning Kop­par­ring­ar längst in mot för­brän­nings­rum­men hjäl­per pack­ning­en att stå emot stark vär­me­ut­veck­ling. Från fa­bri­ken satt tänd­stift av det öst­tys­ka fab­ri­ka­tet Iso­la­tor i den här mo­torn. Men det fun­ge­rar ock­så bra med NGK, som här.

3.Bränslepump Bräns­le­pum­pen sit­ter mon­te­rad på vev­hu­set med två mutt­rar på pinn­skru­var. Den mör­ka skug­gan vi­sar tyd­ligt var den sut­tit. Tvärtom vad man kan tro så ska det in­te sit­ta nå­gon stötstång i hå­let i mit­ten. Pum­pens mem­bran drivs istäl­let di­rekt av de stän­di­ga tryck­väx­ling­ar­na i vev­hu­set. Fi­nur­ligt! Men vad hän­de om pum­pens mem­bran sprang läck?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.