KRAFTWERK FRÅN ÖST

Om du var en lä­ka­re, in­gen­jör el­ler pi­lot i DDR så kör­de du san­no­likt Wart­burg. Tre cy­lind­rar och vat­ten­kyl­ning!

Klassiker - - Obduktion: Wartburg 353 - TEXT NI­GEL BOOTHMAN FOTO MATT HOWELL ÖVER­SÄTT­NING JON REMMERS

Rus­kigt myc­ket av 1900-ta­lets histo­ria ryms i en Wart­burgs mo­tor. Mel­lan 1949 och 1988 till­ver­ka­des tre­cy­lind­ri­ga två­tak­ta­re med myc­ket få och små änd­ring­ar. Men det he­la bör­ja­de re­dan in­nan and­ra världs­kri­get med en pro­to­typ från DKW.

F9 från 1938 ha­de en ny­kon­stru­e­rad tre­cy­lind­rig två­takts­mo­tor. Mo­del­len skul­le er­sät­ta stor­säl­ja­ren F8 men and­ra världs­kri­get kom emel­lan och när pro­duk­tio­nen i Zwickau upp­hör­de 1942 så var det fort­fa­ran­de den gam­la mo­del­len man pro­du­ce­ra­de.

Ef­ter kri­get låg Zwickau i den rys­ka oc­ku­pa­tions­zo­nen. Pro­duk­tio­nen åter­upp­togs av den nya fa­briks­led­ning­en un­der nam­net IFA. IFA F9 från 1949 var förs­ta öst­tys­ka for­don att ut­rus­tas med den tre­cy­lind­ri­ga mo­torn.

DKW, som var en del av Au­to Uni­on, fick sam­ti­digt igång pro­duk­tio­nen av mo­del­len F89 i en re­pa­re­rad fa­brik i Düs­sel­dorf i väst­ra Tyskland, fast med två­cy­lind­rig två­tak­ta­re. 1953 kom den tre­cy­lind­ri­ga F91, även kal­lad F3=6. Men då ha­de DKW:S tre­cy­lind­ri­ga mo­tor re­dan till­ver­kats i tre år i Zwickau – helt ut­an­för DKW:S kon­troll!

IFA flyt­ta­de så små­ning­om till BMW:S gam­la fa­brik i Ei­se­nach och blev Wart­burg. Många mo­del­ler skul­le ge­nom åren dri­vas fram­åt av den tre­cy­lind­ri­ga två­tak­ta­ren: Wart­burg 311 från 1956 skul­le ut­veck­las till 353 som bör­ja­de byg­gas tio år se­na­re. Trans­port­bi­len Bar­kas och rä­sersport­bi­len Mel­kus RS 1000 bör ock­så näm­nas. I DDR var 311 och 353 svårupp­nå­e­li­ga mo­del­ler för det sto­ra fler­ta­let. De bi­lar som ex­por­te­ra­des till Väst sågs som bil­li­ga ud­da­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.