23.

Klassiker - - Fixa Själv - LYC­KA TILL/JUL­LE

Det här är in­te svårt att gö­ra i ett van­ligt skruv­städ men visst ha­de det un­der­lät­tat med en press. Jag le­tar ba­ra fram en van­lig hyl­sa i lämp­lig stor­lek och med en rör­bit på mot­sat­ta si­dan är det se­dan ba­ra pres­sa ut gam­la buss­ning­en. 24. Med nya buss­ning­ar och en ny ax­el sät­ter jag in ned­re bärar­men i fram­vagns­bryg­gan. I det­ta ske­de drar jag mut­tern en­dast med fing­rar­na ef­tersom buss­ning­en in­te är i rätt ar­bets­lä­ge in­nan he­la fram­vag­nen är mon­te­rad på bi­len och mo­torn sit­ter i. Jag vill vän­ta tills bärar­mar­na är ned­las­ta­de in­nan jag drar och lå­ser mutt­rar­na fullt ut.

Med öv­re och ned­re bärar­mar på plats är det dags för hjulspin­deln. Jag lå­ser spin­del­le­der­nas ko­na med hjälp av en stor po­ly­g­rip. Det är ju loc­king­mutt­rar som går li­te tungt och som då lätt får spin­del­tap­pen att snur­ra med mut­tern.

CHRISTIAN STRÖMBLAD

Bra frå­ga, det här ska vi för­sö­ka re­da ut. Bi­lens ori­gi­nal­dom­kraft är i prin­cip ba­ra ett med­skick och ska ba­ra an­vän­das just till nöds vid väg­kan­ten. En vet­tig ga­ra­ge­dom­kraft kan du hit­ta un­der fem­hund­ring­en. De fles­ta bi­lar har an­giv­na lyft­punk­ter, in­struk­tions­bok/verk­stads­ma­nu­al bru­kar ge tips. Om in­te? His­sa då un­der en ax­el, fram­vagns­balk el­ler un­der själ­va ra­men/ram­ver­ket. An­nars får man tit­ta på chas­si­struk­tur som ex­em­pel­vis i när­he­ten av dom­krafts­fäs­ten. Själ­va fäs­tet är of­ta mind­re bra att his­sas mot då det lätt stu­kas och då står man ju med bral­lor­na ne­re ute på vägen när pun­ki­sen är ett fak­tum.

Nej då är kanske balk in­till ett fjä­der­fäs­te el­ler bärarms­in­fäst­ning bätt­re. Fun­de­ra! Tänk ef­ter in­nan och sänk sak­ta. Se till att ha kon­troll om en vin­kel i hju­lupp­häng­ning änd­ras el­ler om dom­kraf­ten skju­ter iväg från mö­te­s­punk­ten med pall­boc­ken. En kam­rat som ki­kar, ju­ste­rar en pall­bock el­ler sän­ker är of­ta guld värt.

Bi­lens vikt de­for­me­rar lätt en pres­sad plåt­balk men en trä­kloss mel­lan för­de­lar ut kraf­ten. Syn­lig/dold rost kan i värs­ta fall skic­ka pall­boc­ken rätt ge­nom gol­vet. Lyss­na! ”Spra­kar” det i plå­ten/bal­ken när du sän­ker, de­for­me­ras den?

Man ska ald­rig his­sa di­rekt mot bi­lens golv. Se all­tid till att det finns en balk, för­styv­ning och vik­ti­gast av allt... In­nan du kry­per in un­der en fär­dig­pal­lad bil. Ta tag i en skärm­kant och rus­ka. Bi­len mås­te stå sta­digt ut­an att den väger, vic­kar el­ler kan gli­da. Och kom ihåg – kryp ald­rig in un­der en bil som en­bart vi­lar på en dom­kraft!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.