26. 27. 28.

Klassiker - - Fixa Själv -

Med hjälp av en in­vän­dig fjä­der­spän­na­re kan jag dra ihop fjä­dern så att und­re fjä­der­fäs­tet kan skru­vas fast. Det här känns som att ha hu­vu­det fram­för en lad­dad ka­non. Fjä­derns kraft är stark nog att slå ihjäl en män­ni­ska.

Med ren­tvät­ta­de lager, de var ny­li­gen byt­ta, åter­fet­tar jag des­sa. Nu är Ja­gu­a­ren fif­figt ut­rus­tad med smörj­kop­par på hjul­hub­ben, smart! Jag drar mut­tern la­gom hårt så att ski­van snur­rar lätt och mon­te­rar en ny sax­pin­ne. Vik­tigt!

Stöt­däm­par­na träs upp ge­nom und­re bärar­men. Det är ett lätt jobb i bra ar­bets­höjd med he­la fram­vag­nen upp­hängd i verk­stads­kra­nen.

Rätt lyft­punk­ter? När jag läs­te om Jul­les ”pall­bocks­hy­ste­ri” i Klas­si­ker 10/2016 så slogs jag av en sak; den sä­ker­het med vil­ken han pla­ce­rar si­na bi­lar på pall­boc­kar. Den sä­ker­he­ten kän­ner in­te jag när pall­boc­kar­na kom­mer fram. Istäl­let in­fin­ner sig all­tid en stor osä­ker­het. Var ska de stå?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.