Re­no­ve­rad Volvo 244 GLE

Steg för steg har Jo­a­kim Vej­går­den re­no­ve­rat sin Volvo 244 GLE – den nya topp­mo­del­len i 240-pro­gram­met 1979. Men li­ka vik­tigt som att få bi­len i topp­skick var att hål­la den på rull var­je som­mar.

Klassiker - - Innehåll - TEXT & FOTO FREDRIK NYBLAD

Jo­a­kim val­de års­mo­dell och bok­stavs­be­teck­ning med om­sorg. Se­dan var det ba­ra att bör­ja svet­sa.

De ver­sa­la guld­bok­stä­ver­na GLE ly­ser mitt i rat­ten. Jag sitter upp­rätt och be­kvämt i Jo­a­kim Vej­går­dens me­tal­licskim­ran­de Volvo 244. Nå­got cho­ke­reg­lage be­hö­ver jag in­te le­ta ef­ter, B21mo­torn har ju in­sprut­ning och he­la 123 hk. Det är in­te ba­ra mo­dell­be­teck­ning­en i rat­ten ut­an även varvräk­na­ren, sol­luc­kan, den blå­ran­di­ga plysch­kläd­seln, de sil­ver­fär­ga­de låsknop­par­na och väx­elspaks­da­mas­ken i skinn som sig­na­le­rar lyx – om än la­gom myc­ket. Till guld­kan­ten på till­va­ron hör ock­så ser­vo­styr­ning­en och att den fyr­väx­la­de lå­dan har den lil­la knap­pen som be­ty­der att man kan sän­ka varv­ta­let vid lands­vägskör­ning med hjälp av över­väx­eln.

Även ut­si­dan var på 244 GLE en ba­lans mel­lan det or­di­nä­ra och det mer ex­klu­si­va. Lättme­tall­fäl­gar, me­tal­liclack och frontspoi­ler lac­ke­rad i ka­ross­fär­gen var stan­dard­ut­rust­ning. Till­sam­mans med de sto­ra rek­tangu­lä­ra strål­kas­tar­na blev in­tryc­ket im­po­sant. Men fron­ten var den van­li­ga lå­ga – in­te den höga som var re­ser­ve­rad för 260-se­ri­en.

1979 var året då Ola Ullsten var stats­mi­nis­ter och led­de en mi­no­ri­tets­re­ge­ring en­bart be­stå­en­de av Folk­par­ti­et. Liksom re­ge­ring­en be­fann sig i mit­ten av den po­li­tis­ka ska­lan ba­lan­se­ra­de nya 244 GLE mitt i mo­dell­pro­gram­met.

Den som vil­le ha en fy­ra­dör­rars Volvo med ben­sin­mo­tor 1979 kun­de kom­ma un­dan med 45200 kro­nor för en DL, den med stor plån­bok kun­de kö­pa en 264 GLE för 76000 kr. I mit­ten fanns då 244 GLE som ett la­gom ex­klu­sivt al­ter­na­tiv för 59 900 kr. Men liksom Folk­par­ti­re­ge­ring­en för­svann 244 GLE ef­ter ba­ra ett år.

Jo­a­kim Vej­går­den från Tor­sång ut­an­för Bor­länge var ba­ra barn i slu­tet av 1970-ta­let men 1989 var det dags för ho­nom att kö­pa bil.

–Jag kal­lar 244 GLE för min första­bil, sä­ger Jo­a­kim. Den Opel Asco­na som ra­sa­de ef­ter ba­ra någ­ra da­gar räk­nar jag in­te. En tio år gam­mal 244 GLE 1979 för 21000 kro­nor blev ett myc­ket bätt­re köp.

Volvo 244 fanns med in­sprut­nings­mo­torn B21E re­dan från 1975 men då med be­teck­ning­en GL. Till 1979 var det dags för en stör­re upp­da­te­ring av se­ri­en. In­fla­tions­tak­ten i eko­no­min var så stor i slu­tet på 1970-ta­let att det smit­ta­de av sig på Volvos mo­dell­be­teck­ning­ar. L för­svann och DL blev den nya bas­mo­del­len, den skilj­de ut sig med nya kvadra­tis­ka strål­kas­ta­re. GL och den nya mo­del­len GLE fick rek­tangu­lä­ra lam­por lå­na­de från 260.

Bak­stam­men som 240/260 ärvt från 140-se­ri­en fick nytt ut­se­en­de och läg­re last­trös­kel tack va­re att bak­luc­ka var ned­vikt i bak­kant. De nya se­dan­bak­lju­sen gick runt hör­nen och där­med kun­de de små sido­mar­ke­rings­lju­sen från ti­di­ga­re år tas bort. Hju­lupp­häng­ning­en för­änd­ra­des med bland an­nat fas­ta­re stöt­däm­pa­re fram och kraf­ti­ga­re kräng­nings­häm­ma­re bå­de fram och bak. ”Dy­na­mic Sa­fe­ty” kal­la­de Volvo det­ta och me­na­de att Volvo 240 nu bli­vit mer kör­glad.

För sju år se­dan bör­ja­de Jo­a­kim Vej­går­den le­ta ef­ter en Volvo 240 som en­tu­si­ast­bil. Men det mås­te va­ra en GLE 1979. Kun­de det fin­nas någ­ra kvar?

–In­te många men jag hit­ta­de en på Bloc­ket, sä­ga­re Jo­a­kim. Den stod i Boll­näs, var i tra­fik och till och med be­sik­ti­gad.

Vol­von ha­de haft få äga­re och var ett bra ob­jekt på så vis att den var kom­plett och orörd av allt ut­om ros­ten. Men den ha­de å and­ra si­dan gjort ett bra jobb med att äta upp dör­rar, front­par­ti och bak­skär­mar.

– Det skram­la­de och lät il­la när jag prov­kör­de. Men jag tänk­te att jag kun­de fixa brom­sar­na och det este­tis­ka. Det var ju en GLE!

Säl­ja­ren be­gär­de ba­ra 6500 kro­nor och Jo­a­kim slog till. Förs­ta åt­gär­den blev en ser­vice med nya tänd­stift och väts­kor. Se­dan snyg­ga­des dör­rar­na till och han lac­ke­ra­de om dem upp till mid­je­lis­ten. Ef­ter det blev Vol­von stå­en­de i vil­la­gara­get i ett år. Jo­a­kim ha­de vis­ser­li­gen en ut­bild­ning som last­bils­me­ka­ni­ker bakom sig, men då hand­la­de det om grov elsvets­ning på ram­bal­kar. Han sök­te där­för ef­ter nå­gon som kun­de hjäl­pa ho­nom med rost­lag­ning­en. Den­na nå­gon up­pen­ba­ra­de sig ald­rig, istäl­let fick Jo­a­kim in­spi­ra­tion.

–När jag läs­te Jul­les rost­lag­nings­re­por­tage om Volvo 165 i Klassiker kän­de jag att jag vil­le pro­va själv!

På hös­ten 2011 de­mon­te­ra­de Jo­a­kim front­par­ti­et och köp­te nya plåt­de­lar. Se­dan lät han lac­ke­ra om fram­skär­mar­na, mo­tor­hu­ven och front­plå­tar­na.

–Jag vil­le in­te ta isär för myc­ket, då viss­te jag att bi­len skul­le bli stå­en­de. Så mo­torn snyg­ga­de jag ba­ra till och gjor­de rent. När jag bör­ja­de ri­va så tänk­te jag att den skul­le kun­na rul­la var­je sä­song.

Till som­ma­ren 2012 var bi­len åter på hjul, men nu var ju fron­ten så fin att det blev märk­ligt att se den ros­ti­ga bak­de­len. Ar­be­tet ha­de ba­ra bör­jat …

GLE är en li­te märk­lig mo­dell­be­teck­ning i 240-pro­gram­met då den lan­se­rats och ta­gits bort fle­ra gång­er. Den för­svann allt­så 1980 för att 1983 kom­ma tillbaka igen. Då ha­de 264 GLE lagts ner och er­satts av 760 GLE. För den kund som in­te rik­tigt or­ka­de upp till den nya Vol­von men än­då vil­le ha li­te lyx bil fanns där­för ett nytt al­ter­na­tiv. GLE och GLT var två sys­kon med sam­ma B23e­mo­tor på 136 hk. Me­dan GLT var lätt spor­tigt in­rik­tad med matt­svar­ta de­tal­jer ha­de GLE fått över­ta 260-mo­del­lens blan­ka lis­ter runt dörr­hand­ta­gen och sär­skil­da in­ram­ning av si­do­fönst­ren. GLE ha­de en­ligt Volvo ett kom­fort­chas­si till skill­nad från GLT. Bå­da mo­dell­ver­sio­ner­na ha­de de 25-ek­ra­de Co­rona­fäl­gar­na i lättme­tall. Fäl­gen kun­de va­rie­ras för att ge oli­ka in­tryck. På GLT var hjul­mutt­rar­na syn­li­ga och på GLE täck­tes de av en nav­kap­sel.

Central­lås och nack­skydds­kud­dar var stan­dard på GLE men in­te GLT men bå­da mo­dell­ver­sio­ner­na ha­de varvräknare och väx­elspaks­da­mask. Sol­tak var stan­dard på fyr­dör­rarsmo­del­len men fanns in­te till nå­gon 240-kom­bi. 1984 var ef­fek­ten på GLT/GLE sänkt till 129 hk och året där­på för­svann GLE igen från den svens­ka mark­na­den.

Till års­mo­dell 1989 kom GLE tillbaka men

Volvo 244 GLE kom­bi­ne­rar folk­hems­flärd med den tryg­ga B21e-mo­torn.

till tak­luc­kan är två Bakrute­ja­lu­si och sol­skydd som Jo­a­kim Vej­går­har väl­digt tids­ty­pis­ka till­be­hör på sin Volvo 244 GLE.

Nytt för års­mo­dell 1979 var att de rek­tangu­lä­ra strål­kas­tar­na från 260-se­ri­en satt på 244/245 GL och GLE. Men det var ba­ra den sist­nämn­da som ha­de ett sär­skilt em­blem i fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.