Årets Klassiker Vin­na­ren!

Klas­si­ker­läsar­na rös­tat fram Årets klassiker. Och de har gått på bå­de färg och form – grat­tis till To­bi­as Lind­bäck och Volks­wa­gen Kar­mann Ghia 1958!

Klassiker - - Innehåll - TEXT FREDRIK NYBLAD FOTO SIMON HAMELIUS

Klas­si­kers lä­sa­re har sagt sitt – vi har en vin­na­re till ti­teln Årets Klassiker 2016!

Start­fäl­tet i Årets Klassiker 2016 var väl­digt starkt med tolv vack­ra ex­em­plar från oli­ka tids­pe­ri­o­der och ur­sprungs­län­der. Det är sjät­te gång­en som Klas­si­kers lä­sa­re får rös­ta fram Årets Klassiker men det är förs­ta gång­en en 1950-tals­bil vin­ner.

Rös­ter­na föll ut väl­digt jämnt och först när samt­li­ga rös­ter var räk­na­de stod det klart att To­bi­as Lind­bäck kam­mat hem po­ka­len och ett pre­sent­kort på 5000 kro­nor från Verk­tygs­bo­den. Hans VW Kar­mann Ghia 1958 vann med en rös­tan­del på 18 pro­cent, fö­re Pe­ter Stö­hrs här­ligt pa­ti­ne­ra­de Saab 92 och Ewa An­ders­sons fan­tas­tiskt väl­bygg­da Lancia 037.

Årets Klassiker 2016 är en svensksåld Kar­mann Ghia Cou­pé som till­ver­ka­des i no­vem­ber 1957 men som sål­des först i ju­ni 1959.

– Den var ut­ställ­nings­bil hos G Pers­sons bil i Uppsa­la. En sjuk­skö­ters­ka som bott i USA köp­te den just när hon flyt­tat hem till Sve­ri­ge. Hon ha­de den än­da in på 1970-ta­let. På 1990-ta­let ge­nom­gick den en stor re­no­ve­ring då den sli­pa­des plåtren in­nan den lac­ke­ra­des om, sä­ger To­bi­as Lind­bäck.

Även om re­no­ve­ring­en sked­de för drygt tju­go år se­dan så kun­de To­bi­as mer el­ler mind­re lå­ta ka­ros­sen va­ra och kon­cen­tre­ra sin ener­gi på det han vil­le gö­ra med bi­len. Och up­pen­bar­li­gen är han in­te en­sam om att upp­skat­ta en bil med ori­gi­nalut­se­en­de, men med li­te mer kraft. I Klassiker nr 4/2016 be­rät­ta­de vi om hur To­bi­as byggt en mo­tor med un­ge­fär 50 hk – 20 mer än ori­gi­nal. Det är en smak­full trim­ning gjord med stor käns­la för tids­an­dan. Kort ut­tryckt har To­bi­as ska­pat en sport­mo­dell som in­te fanns men som kanske bor­de ha gjort det – Kar­mann Ghia S.

– Mo­del­len är otro­ligt vac­ker tyc­ker jag, sä­ger To­bi­as Lind­bäck. Jag gil­lar sär­skilt ti­di­ga Karm­man Ghia med si­na val­pi­ga for­mer, för mig är den en de­sig­ni­kon!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.