Köp­gui­de Ja­gu­ar E-ty­pe

Att kö­ra Ja­gu­ar E-ty­pe är det när­mas­te män­ni­skan kan kom­ma flyg­ning ut­an att ta flyg­cer­ti­fi­kat. Och det finns en tyd­lig för­kla­ring till var­för. E-ty­pe har ald­rig upp­hört att fa­sci­ne­ra och idag är den där­för dy­ra­re än nå­gon­sin.

Klassiker - - Innehåll - TEXT JON REMMERS FOTO SIMON HAMELIUS

Det finns många till sa­lu men pri­ser­na är höga. Vi hjäl­per dig till rätt köp!

Om den ser ut att kun­na fly­ga, då fly­ger den sä­kert ock­så. Ut­tryc­ket är häm­tat från fly­gets värld men be­skri­ver ock­så nå­got som man kan kän­na när man står in­till en Ja­gu­ar E-ty­pe, oav­sett års­mo­dell el­ler ut­fö­ran­de. Tak­lin­jen be­fin­ner sig nå­gon­stans i höjd med din na­vel. Mo­tor­hu­ven är en en­da hårt spänd mus­kel. Mo­torns mum­lan­de just ovan si­na 500 r/min tom­gångs­has­tig­het är ett en­da stort och out­ta­lat löf­te. Du vet det re­dan – att kö­ra den här bi­len kom­mer att va­ra nå­got all­de­les ut­ö­ver det van­li­ga.

Att bli li­te mjuk i knä­na in­till en Ja­gu­ar E-ty­pe är ing­et att skäm­mas över. Mil­jo­ner män­ni­skor har re­dan känt ex­akt sam­ma sak. Se­dan den spra­kan­de pre­sen­ta­tio­nen i Genè­ve 1961 har E-ty­pe ald­rig upp­hört att fa­sci­ne­ra. Mal­colm Say­ers lin­je­spel må va­ra re­sul­ta­tet av ett oänd­ligt an­tal ma­te­ma­tis­ka ut­räk­ning­ar. Men lin­jer­na kan li­ka väl ses som en uni­ver­sal­nyc­kel till män­ni­skans själ.

Fly­get sä­ger du? Finns fler pa­ral­lel­ler? Ab­so­lut! Tit­ta ba­ra på hur mo­torn är mon­te­rad. Från tor­ped­väg­gen och bak­åt är E-ty­pe en själv­bä­ran­de fack­verks­kon­struk­tion. Två enor­ma trösklar och en väl till­ta­gen kardantunnel ger den så myc­ket vridstyv­het att den öpp­na ver­sio­nen in­te be­höv­de för­stär­kas yt­ter­li­ga­re. Mo­tor och hju­lupp­häng­ning­ar fram sitter mon­te­ra­de i en se­pa­rat ram till­ver­kad av Rey­nolds­rör – på näs­tan ex­akt sam­ma sätt som i många pro­pel­ler­flyg­plan. Men kanske är det i for­mer­na som flyg­flör­ten är tyd­li­gast.

Ja du nämn­de ma­te­ma­tis­ka ut­räk­ning­ar? E-ty­pes si­lu­ett bru­kar till­skri­vas Mal­colm Say­er – en gåt­full man som av­skyd­de att bli kal­lad de­sig­ner. Say­er var ut­bil­dad ae­ro­dy­na­mi­ker och hans for­mer ha­de mins­ta möj­ligt att gö­ra med så­dant som mo­de. Un­der And­ra världs­kri­get ha­de Say­er ar­be­tat in­om Stor­bri­tan­ni­ens fly­gin­du­stri, bland an­nat med att ska­pa kå­por och be­kläd­nad till flyg­mo­to­rer. Ef­ter kri­get res­te han till Irak, med upp­dra­get att byg­ga upp en fa­kul­tet på Bagh­dads uni­ver­si­tet. Pro­jek­tet led­de ing­en-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.