Vå­ra Klassiker

Änt­li­gen rätt hjul på rätt bil och dess­utom har Carls Al­fa fått sin nya ben­sin­tank. Men gi­vet­vis dök nya pro­blem upp.

Klassiker - - Innehåll - CARL LEGELIUS Chefredaktör Al­fa Ro­meo 1600 gt ju­ni­or 1975

Al­fa Ro­meo 1600 GTJ, Volvo 165, Pon­ti­ac Fi­e­ro, VW 1600 TL och Volvo 360!

Be­rät­tar jag för al­la: Om de nya fäl­gar­na och tank­by­tet. Hål­ler jag helst för mig själv: Buck­lan på bak­skär­men.

Än­da se­dan jag köp­te min Al­fa (förs­ta gång­en) för snart tio år se­dan har jag va­rit su­gen på de ny­till­ver­ka­de alu­mi­ni­umfäl­gar av Gta-typ som finns att kö­pa. För­ra vå­ren gjor­de jag slut­li­gen slag i sa­ken och be­ställ­de fy­ra kom­plet­ta hjul från Al­fa­ho­lics i Eng­land. De an­län­de väl för­pac­ka­de, ett och ett med DHL nå­gon vec­ka se­na­re men det dröj­de se­dan fle­ra må­na­der in­nan jag fick till­fäl­le att mon­te­ra dem. Skill­na­den blev pre­cis så stor som jag ha­de hop­pats och jag kan är­ligt ta­lat in­te se mig mätt på bi­len. Dess­utom rul­lar och grep­par den bätt­re med de nya däc­ken.

Punkt två på sä­song­ens att-gö­ra­lis­ta var att by­ta ut den läc­kan­de ben­sin­tan­ken. Den lig­ger ned­sänkt i ba­ga­geut­rym­met och byts ge­nom att skru­vas loss och se­dan lyf­tas upp. Runt tank­rö­ret sitter en gum­mi­kra­ge som tä­tar mot tankluc­kan. Jag läs­te på li­te i för­väg och för­stod att det svå­ra skul­le bli att trixa ut tan­ken ge­nom ba­ga­ge­rums öpp­ning­en. Ef­tersom bi­len re­no­ve­ra­des på 1980- ta­let, r ost­skyd­da­des no­ga och där­ef­ter en­dast körts som­mar­tid gick skru­var­na lätt att los­sa. Gum­mi­kra­gen som kan va­ra torr och skör var fort­fa­ran­de i gott

skick och gick gans­ka lätt att lir­ka av. När allt var los­sat satt tan­ken än­då som fast­svet­sad – tills jag kom på att jag kun­de tryc­ka på li­te un­der­i­från med en dom­kraft. Då los­sa­de tan­ken så fint från ka­rosski­tet som tä­ta­de mot ba­ga­ge­rums­gol­vet. Det är trångt och jag fick gö­ra någ­ra om­tag men till slut kun­de jag rä­ta på ryg­gen och stolt kon­sta­te­ra att tan­ken var ute. Än­da tills min blick drogs till bak­skär­men. Ovan­för tankluc­kan fanns ett nytt veck i plå­ten, en ful ska­da som in­te va­rit där ti­di­ga­re.

Nej, nej, nej… Allt blod i hu­vu­det sjönk ner i tår­na, jag var nä­ra att svim­ma. Jag ha­de vid nå­got till­fäl­le tryckt upp det hår­da tank­rö­ret mot skär­men och ska­dat den in­i­från. Så otro­ligt oför­låt­ligt onö­digt klan­tigt.

Det tog fle­ra da­gar in­nan jag gick ut i ga­ra­get igen. Buck­lan gick att knac­ka till hjälp­ligt, med li­te bätt­rings­färg kom­mer den in­te att sy­nas li­ka tyd­ligt men för att det ska bli rik­tigt bra mås­te det till stör­re åt­gär­der.

Och än­da se­dan jag köp­te Al­fan för snart tio år se­dan har jag va­rit su­gen på att åter­stäl­la ka­ros­sen i sin se­naps­gu­la ori­ginal­färg. Den nya ska­dan för mig på ett sätt än­nu när­ma­re må­let. Det gäl­ler att tan­ka, för­låt tän­ka, po­si­tivt.

Tan­ken ut­gör en del av ba­ga­ge­rums­gol­vet, det är ma­te­ri­al­be­spa­ring det!

Så skul­le den kun­na se ut – un­der­bar 2000 GTV på Stoxa i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.