Jan Wils­gaard hedras

Ing­en form­gi­va­re har haft så stor på­ver­kan på Volvos mo­del­ler un­der så lång tid som Jan Wils­gaard. Nu hyl­las den ti­di­ga­re de­sign­che­fen med en ut­ställ­ning på Volvo Mu­se­um.

Klassiker - - Innehåll - TEXT & FOTO FREDRIK NYBLAD

Spe­ci­alut­ställ­ning om den le­gen­da­ris­ke de­sig­nern på Volvo Mu­se­um.

Da­tu­met var valt med om­sorg. Ut­ställ­ning­en på Volvo Mu­se­um om Jan Wils­gaard in­vig­des den 23 ja­nu­a­ri, da­gen han skul­le ha fyllt 87 år om han in­te gått bort den sjät­te au­gusti ifjol. I hös­tas kon­tak­ta­de hans sö­ner Volvomu­se­et och vil­le do­ne­ra ett an­tal skis­ser.

– Då väck­tes tan­ken att gö­ra en rik­tig ut­ställ­ning om hans verk, sä­ger Sö­ren Nye­boe, chef för Volvo Mu­se­um.

Jan Wils­gaard stu­de­ra­de konst och skulp­tur i Gö­te­borg när han som 20-åring an­ställ­des av Volvo.

– Han var min kam­rat och men­tor när jag bör­ja­de på Volvo 1954, sä­ger de­sig­nern Gun­nar Falck.

– Jan stod för det re­na i de­sig­nen, det som form­mäs­sigt in­te var be­las­tat med nå­got, fort­sät­ter Gun­nar.

Ett av Jan Wils­gaards förs­ta pro­jekt blev Volvo Philip. Den en­da pro­to­ty­pen står idag på mu­se­et men så otill­gäng­ligt att den in­te flyt­tats för spe­ci­alut­ställ­ning­en. Istäl­let bör­jar tids­lin­jen med hans förs­ta full­träff: Ama­zon. Se­dan fort­sät­ter det med Volvo 144, pro­to­ty­pen P1560, 262C, 760 GLE och slut­li­gen 850 som var det sista pro­jekt Wils­gaard ar­be­ta­de med in­nan han gick i pen­sion.

På ut­ställ­ning­en finns fle­ra skal­mo­del­ler, mål­ning­ar och skis­ser som Jan Wils­gaard gjort. Men ock­så en mängd fi­na fo­to­gra­fi­er som vi­sar vil­ket hant­verk bil­de­sign en gång var. Hans Gustavs­son som bland an­nat var pro­jekt­le­da­re för 700-se­ri­en höll in­vig­nings­ta­let för ut­ställ­ning­en.

–Jan Wils­gaard är en Vol­vo­i­kon, han kom­mer att va­ra syn­lig för oss i många år fram­ö­ver ef­tersom al­la de bil­mo­del­ler han form­gett finns kvar, sa­de Hans Gustavs­son.

Volvo 850 var det sista pro­jekt Wils­gaard var an­sva­rig för. Pro­to­ty­pen P1560 (t h) blev ald­rig pro­duk­tions­bil men for­men lev­de vi­da­re i sä­ker­hets­bi­len VESC och se­na­re i Volvo 240. Jan Wils­gaard ar­be­ta­de gär­na med full­ska­le­mo­del­ler i le­ra, han ska­pa­de ock­så konst i form av bil­der och skulp­tu­rer.

Jan Wils­gaard ri­ta­de 262C me­dan ita­li­ens­ka Ber­to­ne stod för till­verk­ning­en.

Volvo 144 chas­si­num­mer ett bred­vid bil­der på någ­ra av de­sign­för­sla­gen och en pro­to­typ till 164. Vann rätt grill?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.