Saab Cab – ut ur USA!

Hos spe­di­tö­ren Pen­bro­ke Ma­ri­ne Ser­vices sam­las bildröm­mar­na och dröm­bi­lar­na in­nan de skep­pas ut i värl­den. Här läm­nar vi Klas­si­kers nya pro­jekt­bil, det är dags att skep­pa hem vår Saab till Sve­ri­ge.

Klassiker - - Innehåll - TEXT FREDRIK NYBLAD FOTO CLAES JOHANSSON

Vår Saab 900 Cab ska skep­pas hem från USA till Sve­ri­ge. Så gick det till!

So­len ly­ser skarpt över in­du­stri­om­rå­det i New Jer­sey. Det är svårt att vän­ja ögo­nen vid lju­set men det är minst li­ka svårt att ta in sy­nen fram­för oss. Kol­le­gan Claes Johansson har fått kö­ra från Man­hat­tan den här ex­trem­var­ma ok­to­ber­da­gen. Från pas­sa­ger­sä­tet har jag nyn­nat på led­mo­ti­vet från Sopra­nos när vi pas­se­ra­de New Jer­sey Turn­pi­ke.

Nu har vi har kom­mit till spe­di­tö­ren Pen­bro­ke Ma­ri­ne Ser­vices som Nord­tra­fik an­li­tar för trans­por­ten till Sve­ri­ge. Bå­de Claes och jag är helt tag­na av det vi ser. Här står kanske hund­ra klas­sis­ka bi­lar ut­an nå­gon som helst kopp­ling till varand­ra för­u­tom att de al­la är dröm­fång­a­re av stål, glas och gum­mi. Nå­gons fan­ta­si om en Porsche 912 står bred­vid vi­sio­nen om en egen Dod­ge Di­plo­mat po­lis­bil med sto­ra rö­da saft­blan­da­re. En av många som öns­kat sig en Mer­ce­des 190 SL har änt­li­gen hit­tat rätt och ett hem­ligt be­gär om en blek­grön Ford Eco­no­li­ne van från 1960-ta­let är ock­så på väg att bli verk­lig­het.

Bi­lar­na står slar­vigt par­ke­ra­de, li­te hul­ler om bul­ler, i vän­tan på att frak­tas över vat­ten och land till si­na nya äga­re. Mitt i det­ta hav av fan­tas­tis­ka bil­va­rel­ser står Klas­si­kers Saab 900 Tur­bo Cab­ri­o­let. Vi kört 100 mil ge­nom sex del­sta­ter för att kom­ma hit och idag ska vi ska läm­na ifrån oss Saaben för trans­port hem till Sve­ri­ge.

Den här histo­ri­en bör­jar egent­li­gen på en re­stau­rang i Stock­holm i ju­ni 2016. Vår kol­le­ga Mark Mc­court från ame­ri­kans­ka Hem­mings Mo­tor News är på be­sök i Sve­ri­ge och Klassiker bju­der på lunch. Som all­tid när tid­nings­re­dak­tö­rer träf­fas virv­lar nya re­por­ta­geidéer stän­digt upp i sam­ta­let. Klas­si­kers Carl Legelius bör­jar ovän­tat pra­ta om Saab och kom­mer snabbt in på 900 Cab­ri­o­let. ”Kan in­te du kö­pa en sån till oss när du kom­mer hem?” frå­gar han Mark. En Saab från USA? Me­nar han all­var? Jo, Carl fram­här­dar: En stor an­del av de 48 880 Saab 900 Cab­ri­o­let som till­ver­ka­des av förs­ta ge­ne­ra­tio­nen sål­des till USA och än idag ver­kar det gå att hit­ta rost­fria ex­em­plar till bra pris om man får tro an­non­ser­na.

När Carl bör­jar ra­da upp en tyd­lig krav­spe­ci­fi­ka­tion slu­tar säll­ska­pet helt att fnis­sa, han har up­pen­bar­li­gen tänkt på det här en del. Han vill ha en röd med tur­bo och ma­nu­ell lå­da! Mark tit­tar ef­ter­tänk­samt på Carl och ing­en ha­de tyckt att det vo­re det mins­ta kons­tigt om idén stan­nat där vid lunch­bor­det. Men ef­ter att Mark kom­mit hem till Ver­mont drö­jer det in­te länge in­nan det förs­ta mai­let med län­kar till an­non­ser kom­mer.

I bör­jan av au­gusti ser Mark en an­nons som verkligen stäm­mer på vad vi är ute ef­ter. En röd 900 Tur­bo -91 med ma­nu­ell lå­da och grå lä­der­in­red­ning. Säl­ja­ren med det svensk­k­ling­an­de

nam­net Ro­land Ry­lan­der be­skri­ver i an­non­sen sin Saab som: ”En bil i ovan­ligt skick för New Eng­land, ald­rig körd på vin­tern och ab­so­lut ing­en rost. All ut­rust­ning är ori­gi­nal, för­u­tom en ny suff­lett, kom­plett ifylld ser­vice­bok”. Mark er­bju­der sig att kö­ra och tit­ta på bi­len som finns ba­ra en halv­tim­mes re­sa bort.

Två da­gar se­na­re kom­mer ett långt mail. Mark och hans kol­le­ga Da­vid Lachan­ce har nu kört till nor­ra Mas­sachu­setts för att se på Saaben – och de gil­lar den. Äga­ren Ro­land vi­sa­de sig myc­ket rik­tigt va­ra svensk­ätt­ling. Han ha­de drömt om att ha en 900 Tur­bo se­dan han var ung men skul­le nu säl­ja den ef­ter ba­ra ett års ägo – peng­ar­na be­höv­des till älds­ta bar­nets col­le­geav­gift. Un­der som­ma­ren ha­de den stått ute, det för­kla­ra­de den blek­ta lac­ken och mäng­den med tall­barr på suff­let­ten och i ba­ga­geut­rym­met. Vik­ti­ga­re var att Mark in­te kun­de hit­ta rost nå­gon­stans, ut­ö­ver li­te ytrost på mo­tor­huvs gång­jär­nen. H an­no­te­ra­de att luft­kon­di­tio­ne­ring­en in­te fun­ge­ra­de sam tett an­tal små­fel. Men an­märk­ning­ar­na skym­de in­te hans en­tu­si­asm. Det här var en bra bil för de 4 600 dol­lar som Ro­land be­gär­de.

Saaben ver­ka­de hel­rätt för oss men egent­li­gen var den för ny. Bi­lar som är 30 år el­ler äld­re kal­las i tull­sam­man­hang för sam­lar­for­don. De är då tull­fria och in­för­sel­mom­sen lig­ger på 12 pro­cent. Men en Saab från 1991 be­läggs med 10 pro­cents tull och 25 pro­cents moms som läggs på in­köps­pris, frakt och tull­kost­nad! Vil­le vi kom­ma un-

Knappt 40 000 kro­nor för en rost­fri Saab 900 Tur­bo Cab­ri­o­let? You’ve got your­self a de­al! Se­dan får vi se vad det kos­tar att ta hem den till Sve­ri­ge...

dan bil­li­ga­re var vi be­grän­sa­de till den förs­ta års­mo­del­len av 900 Tur­bo Cab­ri­o­let. Den är vis­ser­li­gen ex­tra in­tres­sant. De 400 cab­ri­o­le­ter som till­ver­ka­des 1986 ex­por­te­ra­des al­la till USA och de är de en­da med den äld­re ra­ka­re fron­ten. Skul­le vi sat­sa på en så­dan istäl­let? Vi hit­ta­de fak­tiskt ett ex­em­plar som var till sa­lu men den bi­len ver­ka­de va­ra i be­tyd­ligt säm­re skick och fanns på väst­kus­ten – långt ifrån vår hjälp­sam­me kol­le­ga Mark Mc­court.

Ro­lands rö­da ver­ka­de som ett säk­ra­re köp och vi be­stäm­de oss för att det var värt mer­kost­na­den med all hjälp vi kun­de få plats.

Vi be­höv­de in­te li­ta på att två ame­ri­kans­ka mo­tor­jour­na­lis­ter med en över­dri­ven re­spekt för svens­ka bi­lar ha­de rätt om skic­ket på Saaben. Den verk­stad som Mark bru­kar an­vän­da för sin egen Saab 900 lig­ger i sam­ma stad och Ro­land gick med på att lå­ta Fla­min­go Mo­tors un­der­sö­ka bi­len.

Me­ka­ni­kern Ke­vin Le­o­nard som job­bat länge med Saab och Volvo äg­na­de en stor del av en ef­ter­mid­dag åt att in­spek­te­ra skic­ket och läm­na­de se­dan en ut­för­lig skrift­lig rap­port. Även han kon­sta­te­ra­de att bi­len var i ett fan­tas­tiskt grund­skick men det blev än­då en lis­ta med fel. Någ­ra av punk­ter­na var att ljus­reg­la­get in­te satt fast, el­mo­to­rer­na till fram­sto­lar­na var tra­si­ga, väns­ter blin­kers­glas var spruc­ket, en pack­ning mel­lan mo­tor­block och för­de­la­re be­höv­de by­tas och däc­ken var av fel di­men­sion och dess­utom slit­na. To­talt be­räk­na­de Ke­vin att re­pa­ra­tio­ner-

na till­sam­mans med en ser­vice skul­le kos­ta oss 1 500 dol­lar. Gans­ka myc­ket med tan­ke på bi­lens vär­de, än­då kän­des det rim­ligt. Bil­der på oss och cab­ri­o­le­ten vid en bär­ga­re skul­le in­te gö­ra nå­got bra re­se­re­por­tage.

Be­slu­tet var i prin­cip re­dan fat­tat, vi vil­le ha Ro­lands bil! Men kun­de vi få ho­nom att ac­cep­te­ra 4 000 dol­lar jämnt? Mark blev plöts­ligt bil­mäk­la­re och fram­för­de vårt bud. Han kom tillbaka med ett mot­bud: 4400 dol­lar. Knappt 40000 kro­nor för en rost­fri Saab 900 Tur­bo Cab­ri­o­let – you’ve got your­self a de­al! Se­dan får vi se vad det kos­tar att ta hem den till Sve­ri­ge.

Den 29 au­gusti kun­de Mark ge­nom­fö­ra kö­pet åt oss. Han skrev sig som äga­re på bi­len och re­gi­stre­ra­de in den i sin hemstat Ver­mont. Äg­ar­by­tet med­för­de nya kost­na­der. Ut­ö­ver för­säk­ring så mås­te vi be­ta­la in­köps­skatt och de nya skyl­tar­na.

Ef­ter kö­pet kör­de Mark bi­len di­rekt till Fla­min­go Mo­tors för att få de kän­da felen åt­gär­da­de. Vi bad ock­så ut­tryck­li­gen att Ke­vin skul­le an­vän­da bi­len li­te för att se om fler fel dök upp. Det gjor­de det. En dag fun­ge­ra­de plöts­ligt in­te tänd­nings­lå­set. Ke­vin tog isär det och såg att el­kon­takt­de­len in­te hölls på plats då fäs­tet gått sön­der – en ty­pisk 900-sju­ka och re­serv­de­lar blir allt svå­ra­re att hit­ta. Men vi ha­de tur – rätt de­lar fanns på hyl­lan hos Ke­vins le­ve­ran­tör så pro­b­n­lei­mo metång­aicd­ke­rah­tatrl­göåstat .seed­nav­nev­ci khaä­min­tan­daen­våvrib­sm­kuwl­le kom­ma 1502 till hos USA Gun­vor var och Ke­vin Cal­le klar i Bro och ut­an­för Mark Vis­by. kun­deNu

är vi tillbaka på be­sök. kö­ra Saaben upp till Ver­mont – med suff­let­ten fälld. Vårt förs­ta mö­te med bi­len och den fan­tas­tis­ka re­san kun­de du lä­sa om i Klassiker 1/2017 – he­la upp­le­vel­sen blev bätt­re än vi nå­gon­sin ha­de kun­nat fö­re­stäl­la oss.

– Om tolv da­gar av­går far­ty­get och trans­por­ten tar 20 da­gar, sä­ger Tho­mas Ave­ry Mcneill. Saaben bor­de nå Gö­te­borg i slu­tet av ok­to­ber.

Tho­mas är den på Pen­bro­ke Ma­ri­ne Ser­vice som hjälpt oss med att bo­ka trans­por­ten till Sve­ri­ge. Nu sitter vi vid hans skriv­bord och det är full ak­ti­vi­tet på det lil­la kon­to­ret. Fö­re­ta­get skic­kar var­je vec­ka 40–50 con­tain­rar med bi­lar till Sy­da­me­ri­ka och 15–20 con­tain­rar till Eu­ro­pa. I var­je con­tai­ner ryms fy­ra bi­lar och man spe­ci­al­byg­ger ram­per i trä till var­je con­tai­ner.

Jag skri­ver un­der en full­makt och läm­nar ifrån mig det vik­ti­gas­te do­ku­men­tet vid ett bil­köp i USA: the tit­le – re­gis­te­rings­be­vi­set.

– Ibland mås­te vi ge vå­ra kun­der det bes­ka be­ske­det att tit­len in­te fun­ge­rar, sä­ger Bri­an Bren­nansom är vd på Pen­bro­ke och som nu kom­mit ut från sitt chefs­rum. Jag gör det myc­ket hell­re in­nan nå­gon kö­per bi­len, fort­sät­ter han.

Ett pro­blem kan va­ra om chas­si­num­ret på tit­len in­te stäm­mer med det på bi­len. Och det är in­te ba­ra den svens­ka tul­len som grans­kar do­ku­men­tet, först och främst är det ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter som vill se att hand­ling­ar­na stäm­mer för att bi­len ska kun­na ex­por­te­ras.

Ef­tersom vår Saab är kör­bar har Nord­tra­fik gi­vit oss rå­det att skic­ka bi­len som så kal­lad Ro/ Ro, Roll on/roll off. Det blir nå­got bil­li­ga­re och är minst li­ka sä­kert som att frak­ta bi­len i en con­tai­ner me­nar Tho­mas Ave­ry Mcneill. Om­kring 17 000 kro­nor kom­mer frak­ten till Gö­te­borg att gå på.

Vi läm­nar kon­to­ret och går ut till Saaben en sista gång. Ka­mil Bet­ka från Pen­bro­ke går runt med ett pro­to­koll och be­sik­ti­gar skic­ket på bi­len. Han an­teck­nar att den lil­la bu­lan som finns på mo­tor­hu­ven och en fram­skärm.

Vi får lå­na en stjärn­mej­sel och un­der an­däk­tig tyst­nad skru­var vi av de grö­na Ver­montskyl­tar­na. Ef­ter en in­ten­siv vec­ka ska vi nu skil­jas åt och om ba­ra någ­ra da­gar ska Saaben va­ra på en båt till Sve­ri­ge. Lyck­lig re­sa!

Pen­bro­ke skic­kar var­je vec­ka 15–20 con­tain­rar till Eu­ro­pa. I var­je con­tai­ner ryms fy­ra bi­lar och man spe­ci­al­byg­ger ram­per i trä till var­je con­tai­ner.

Har man en pick­up ska man gi­vet­vis ut­nytt­ja det. Ca­dil­lac har ock­så stort lastut­rym­me.

I nr 1/2017 köp­te vi en Saab 900 Tur­bo Cab och kör­de ge­nom sex del­sta­ter. Vil­ket äventyr!

Midgetra­cer kom­plett med verk­tygs­lå­da och trai­ler – på väg till en ny till­va­ro i ett an­nat land.

Ro­land Ry­lan­der för­verk­li­ga­de en gam­mal dröm när han köp­te sin 900 Cab­ri­o­let. Men i verk­lig­he­ten hann han in­te an­vän­da bi­len. Nu är den till sa­lu.

Mark Mc­court blir ny äga­re till Saaben tills vi kom­mit till USA för att häm­ta den. Ro­land skri­ver bå­de ett van­ligt kvit­to och fyl­ler i en Bill of Sa­le.

Verk­sta­den Fla­min­go Mo­tors höll sig pre­cis un­der sin kost­nads­es­ti­me­ring. Ke­vin Le­o­nard lyc­ka­des la­ga sna­ra­re än by­ta fle­ra tra­si­ga de­lar.

Kan det va­ra fil­men Blues Brot­hers som ska­pat ett obe­tving­ligt be­gär ef­ter en ame­ri­kansk po­lis­bil från 1970-ta­let? El­ler Smo­key and the Ban­dit?

Den sto­ra Hers­hey­mark­na­den i Penn­syl­va­nia le­der till många trans­por­ter. När vi be­sö­ker Pen­bro­ke nå­gon vec­ka ef­ter mark­na­den har fyn­den som gjorts där ta­gits till New Jer­sey för vi­da­re be­ford­ran ut i värl­den.

Svens­ka Nord­tra­fik an­li­tar Pen­bro­ke Ma­ri­ne Ser­vices för trans­por­ter från USA. Tho­mas Ave­ry Mcneil tar hand om vår bil.

Re­san från Ben­ning­ton, Ver­mont ge­nom Mas­sachu­setts, Rho­de Is­land och Con­necticut till New York blir ett min­ne för li­vet. Läs i Klassiker 1/2017!

Sta­ten Ver­mont ut­fär­dar in­te nå­gon ny tit­le – re­gi­stre­rings­be­vis – för en så gam­mal bil som vår Saab. Istäl­let är det ett kvit­to, Bill of Sa­le, som gäl­ler.

Ka­mil Bet­ka från Pen­bro­ke gör en oku­lär be­sikt­ning av skic­ket på vår bil. Vi har dock valt att in­te be­ta­la för nå­gon för­säk­ring mot ska­dor. Håll tum­mar­na!

Det dof­tar trä i Pen­bro­kes lo­ka­ler, till var­je bil som ska kö­ras i con­tai­ner byggs en träställ­ning.

Det är li­te läs­kigt att skil­jas från vår Saab. För sä­ker­hets skull ger Claes Johansson hamn­per­so­na­len en lek­tion i svensk in­gen­jörs­konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.